V povodnji prizadetim zavezancem na voljo več možnosti pri poslovanju s Fursom

Ljubljana, 9. avgusta - Finančna uprava RS (Furs) je zavezancem, tako fizičnim kot pravnim osebam, ki jih je prizadela uničujoča povodenj, danes predstavila možnosti pri davčnih in drugih finančnih postopkih, da bi si olajšali odpravljanje posledic po katastrofi. Nekaj jih temelji na začasnih vladnih ukrepih, nekaj pa na že obstoječih zakonskih možnostih.

Ljubljana.
Prostori Finančne uprave (Furs).
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Vlada je tako že v soboto izdala odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki bo veljal en mesec. S tem odlokom se tako odpravlja krajevna pristojnost za sprejem vlog za finančne urade, omogočeno je vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, razen če zakon določa obvezno vlaganje vlog prek aplikacije eDavki, za sedem dni se podaljšujejo vsi procesni roki, omogoča se tudi podaljšanje roka za izpolnitev materialnih obveznosti ter podaljšanje roka za izdajo odločbe in podobno, so spomnili na Fursu.

Poleg ukrepov, ki jih določa odlok, pa na finančni upravi spominjajo še na obstoječe zakonske možnosti, ki jih lahko še izkoristijo v trenutnih razmerah.

Po zakonu o davčnem postopku lahko tako zavezanci vložijo predlog za predložitev obračunov in napovedi po izteku zakonskega roka iz opravičljivih razlogov. Predlog mora biti vložen v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna oziroma napovedi.

Zakon o splošnem upravnem postopku medtem omogoča vrnitev v prejšnje stanje, če je stranka iz opravičljivih razlogov zamudila rok ali narok ali kakšno drugo procesno dejanje. Rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje je osem dni od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, ki je povzročil zamudo. Če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedela. Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje.

Po zakonu o davčnem postopku se v primerih, ko se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, lahko v teku leta zaprosi za medletno spremembo višine predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb.

Na voljo je tudi možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov.

Fizične osebe lahko v izjemnih primerih zaprosijo za odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih. V primeru izrednih okoliščin, kot so poplave, se lahko vlogi po pojasnilih Fursa ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke, premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.

Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka je dovoljen v primerih, ko je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom izrednih okoliščin.

Možna sta tudi plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev oz. plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja.

Poslovni subjekti lahko medtem zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode, za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja.

Kmetje lahko zaprosijo za zmanjšanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov. Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škoda ocenila pristojna komisija za ocenjevanje škode.

Glede na odstotek prizadetosti se zavarovanci razdelijo v dve kategoriji - v prvi so tisti, ki jim je naravna nesreča povzročila izgubo donosa od 80 do 100 odstotkov letnega katastrskega dohodka, v drugi pa tisti, ki jim je divjanje narave povzročilo izgubo donosa od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka.

Zavezancu prve kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavezancu druge kategorije pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka. V skladu z zakonom je možno pravico uveljavljati tudi v primeru pogina živine, kot živina pa se štejejo vse živali, ki prinašajo prihodek kmetije.

Furs je prilagodil tudi izvajanje svojih postopkov, tako da nemoteno zagotavlja storitve zavezancem. Prilagojeni so opominjanje in izdaja sklepov v postopkih izvršbe; zamaknjena je bila avtomatična izdaja opominov in sklepov o izvršbi za tuje terjatve; zamaknjeni so roki za izdajo tranš dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka od premoženja; začasno se ne izvajajo postopki nadzora na prizadetih območjih in zoper zavezance, ki navedejo razloge v povezavi s poplavami.

Izvajajo pa se vsi postopki, ki so v korist zavezancem oz. na njihovo pobudo.

Za vse informacije se lahko zavezanci sicer obrnejo na Fursov. Številka za fizične osebe je 08 200 1001, za poslovne subjekte pa 08 200 1003.

Na Fursovi spletni strani vzpostavljajo tudi zbirko pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami.

jes/bdo
© STA, 2023