Predlog interventnega zakona prinaša dolg seznam ukrepov po ujmi

Ljubljana, 24. avgusta - Ukrepi za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi, ki jih zajema na vladi sprejeti predlog interventnega zakona, se nanašajo na pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter na sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih, protipoplavni zaščiti. Večina bo veljala do konca leta. STA objavlja seznam izpostavljenih ukrepov.

Mežica.
Poplave v Mežici.
Foto: STA

POMOČ PREBIVALCEM

- začasna zagotovitev stanovanj za tiste, ki so ostali brez ali so stanovanja potrebna obsežne prenove, subvencija tržne najemnine in neupoštevanje premoženja ter neupoštevanje pogoja prijave stalnega/začasnega prebivališča
- za starejše od 65 let in odrasle osebe s posebnimi potrebami možnost nastanitve v domovih
- pomoč v višini dveh minimalnih dohodkov za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem
- širitve skupin upravičencev do solidarnostne pomoči v višini do največ sedmih minimalnih dohodkov za namen kritja izrednih stroškov
- oprostitev plačila vrtca, če ga otroci niso mogli obiskovati
- brezplačna prehrana za šolajoče na podlagi odločbe centra za socialno delo
- oprostitev plačila domske oskrbnine za dijake in študente
- oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina, če je odjem električne energije oz. plina zaradi poškodb električnih instalacij oz. plinovodnega omrežja sploh mogoč
- odlog plačila pri potrošniških kreditih za obdobje do 24 mesecev, potrošniki lahko oddajo vlogo kreditodajalcu do 31. decembra 2023
- davčne razbremenitve, oprostitev plačila stroškov listin in sodnih taks
- vzpostavitev številke skrajšanega izbiranja 114, ki bo vsem omogočala takojšen stik s klicnim centrom za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov
- omogočena bo video identifikacija fizičnim osebam, katerih stalno ali začasno prebivališče je bilo poškodovano v poplavah in zemeljskih plazovih
- prejemki, ki bodo izplačani dolžniku na podlagi tega in drugih interventnih zakonov, bodo izvzeti iz izvršbe, davčne izvršbe ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja
- oprostitev plačila sodnih taks za postopke o predlogih za vpis v zemljiško knjigo, ki bodo potrebni za ureditev zemljiškoknjižnega stanja kot posledice poplav
- oprostitev plačil tiskovin pri zamenjavi ali nadomestitvi določenih javnih listin, ki so bile uničene ali poškodovane v poplavah
- sofinanciranje javnih socialnovarstvenih programov za nudenje psihosocialne pomoči in pomoči družini
- visokošolski zavodi lahko spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu, omogočeno je podaljšanje statusa študenta
- za letne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane) se omogoča sporočanje in upoštevanje sprememb vrednosti nepremičnine; spremembo je treba sporočiti do konca leta
- občine se bodo lahko odpovedale prihodku iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v korist davčnim zavezancem

POMOČ GOSPODARSTVU

- banke in hranilnice bodo morale kreditojemalcem, pravnim in fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi ujme, odobriti moratorij na odplačilo posojil do 12 mesecev, in sicer po določenih kriterijih glede višine nastale škode. V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti v višini največ 12-mesečnega euriborja oziroma po redni dogovorjeni obrestni meri, če je ta za kreditojemalca ugodnejša. Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najkasneje do 31. decembra 2023.
- delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem (ukrep velja od 3. avgusta 2023 do 3. septembra 2023)
- delavci, ki ne morejo na delo, ker je podjetje poplavilo ali je poškodovana infrastruktura do delovnega mesta, so do konca leta upravičeni do čakanja na delo oziroma višje sile in prejemanja 80 odstotkov plače. Od tega bo delodajalcu 80 odstotkov prispevala država; za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, se določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanju delnega povračila nadomestila plače
- skrajšanje postopkov za zaposlovanje tujcev - postopek se bo uporabljal le za poklice, ki so potrebni za odpravo posledic poplav, in za tujce, ki prihajajo iz držav, za katere ni potreben vizum za vstop in bivanje v Sloveniji. Zavod RS za zaposlovanje bo postopke izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem za zaposlitev in delo tujih delavcev reševal prednostno najkasneje v 10 dneh - ukrepi s področja zaposlovanja tujcev veljajo do 31. avgusta 2024
- s pomočjo posebnega programa javnih del se bo angažiralo brezposelne osebe za pomoč pri odpravljanju posledic poplav in sanacije
- zagotavlja se solidarnostna pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence
- delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se omogoča poraba javnih sredstev tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav oziroma za nakup opreme
- predplačil pomoči v višini do 10-odstotne ocenjene škode podjetjem ne bo potrebno zavarovati z bančno garancijo
- solidarnostna pomoč za samozaposlene v kulturi s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, samostojne novinarje in verske uslužbence
- pri ukrepu pomoči samozaposlenim (samozaposleni, družbeniki in kmetje) se znižuje pogoj, vezan na padec čistih prihodkov od prodaje za pridobitev pomoči, in sicer sedaj pomoč prejmejo vsi, ki so se jim znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 odstotkov v letu 2023 glede na leto 2022
- interventna izredna pomoč filmskim in avdiovizualnim projektom za škodo, ki je nastala zaradi poplav
- zagotovitev ugodnejše davčne obravnave za pravne osebe/samostojne podjetnike, ki osebam, ki so ostali brez domov, zagotovijo nastanitev
- odjemalci plina in daljinske toplote bodo imeli pravico do odstopa od pogodb o obvezni priključitvi ali obvezni uporabi energenta, če do 1. oktobra še ne bo možno zagotoviti dobav, da se bodo lahko samostojno pripravili na zimo
- rešitve za obnovo uničene ali poškodovane energetske gospodarske javne infrastrukture, da bo mogoče v najkrajšem času urediti vse potrebne vode za oskrbo prebivalcev v prizadetih območjih
- pomoč koncesionarjem za izvajanje ribiškega upravljanja v celinskih vodah, in sicer se oprosti plačila koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024 tiste koncesionarje, ki so v avgustu 2023 utrpeli škodo zaradi poplav in plazov
- v primerih, ko Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja lahko sama zazna nastanek primera višje sile (zlasti na površinah) na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, bo po uradni dolžnosti začela postopek obravnave višje sile, drugi upravičenci bodo lahko svoj primer prijavili do najpozneje 2. novembra 2023
- davčna razbremenitev kmetov (za leto 2023 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na poškodovanih zemljiščih s stopnjo poškodovanosti 50 ali več odstotkov določi v višini 50 odstotkov katastrskega dohodka, kot je ugotovljen na dan 30. junij 2023)
- ukrep solidarnostne pomoči za kmete (do pomoči so upravičeni kmetje, ki so na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, v višini 668,21 evra, kar ustreza višini solidarnostne pomoči za javni sektor za leto 2023. Vloga za izplačilo solidarnostne pomoči se vloži v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec vlogo zmožen vložiti. Vlogi se priložijo dokazila, ki izkazujejo nastanek škode)

POMOČ OBČINAM

- vzpostavitev tehničnih pisarn za usklajeno izvajanje med posameznimi nosilci ukrepov
- dodatna proračunska sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč
- dovoljeno bo večje likvidnostno zadolževanje občin (10 odstotkov namesto sedanjih pet odstotkov), občine, prizadete v naravnih ujmah, se bodo za investicije v letih 2023 in 2024 lahko zadolžile v višini 15 odstotkov realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov (zdaj 10 odstotkov)
- omogočena nemotena poraba donacij, ki jih občine prejemajo na račune, za to jim ne bo treba pripraviti rebalansov letošnjih občinskih proračunov
- poraba občinske proračunske rezerve ne bo omejena, občine bodo lahko v proračunsko rezervo izločile več kot 1,5 odstotka prejemkov proračuna
- občine bodo sredstva proračunske rezerve letos lahko porabile tudi za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v drugih občinah, torej bodo lahko občine, ki jih poplave niso prizadele, pomagale prizadetim občinam
- poenostavitve na področju javnega naročanja
- zakon predvideva sanacijski občinski podrobni prostorski načrt
- po sprejetju programa odprave posledic bodo občine dobile še dodatna sredstva v proračun za obnovo
- stroške ravnanja z odpadki bo krila država
- zagotovitev nove opreme vsem občinam in šolam, ki jim je bila v poplavah uničena ali poškodovana osnovna računalniška oprema, ki jo potrebujejo za delo (namizni računalnik s pripadajočo opremo ali prenosni računalnik)
- za nepremičnine, ki so bile huje poškodovane, se bodo občine lahko odpovedale prihodku z naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v korist davčnim zavezancem

UKREPI DRŽAVE

- ustanovitev sklada za obnovo Slovenije, namenjenega sofinanciranju izvedbe celovitih ukrepov in projektov, povezanih s poplavami in plazovi. V njem se bodo zbirala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov. Vlada bo v dveh mesecih po uveljavitvi danes sprejetega interventnega zakona pripravila predlog zakona o ustanovitvi, upravljanju in delovanju sklada za obnovo ter zbiranju, upravljanju in porabi sredstev
- za sanacijo infrastrukture in preventivnih ukrepov na vodotokih poenostavitve in pohitritve birokratskih postopkov, tudi na področju javnega naročanja (tudi usposabljanja za tiste, ki na posameznih organih vodijo postopke javnega naročanja)
- za projekte, potrebne za odpravo posledic nesreč, se presoja vplivov na okolje ne uporablja
- začasne premestitve javnih uslužbencev tja, kjer bodo zdaj delovne potrebe večje
- spremembe, da bo država hitreje in enostavneje kupila zemljišča za gradnjo objektov
- investitor gradnje objekta za potrebe odprave posledic naravnih nesreč bo oproščen plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
- rešitve za mobilizacijo pomoči iz tujine (zakon omogoča, da predstavništva Slovenije izven EU oziroma območja SEPA do konca leta 2023 sprejemajo donacije za namen omilitve škode po ujmi ter jih prenakažejo na poseben podračun državnega proračuna)
- nižja, to je petodstotna stopnja DDV za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo na intervencijah
- prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov, v času od 4. avgusta 2023 do 30. septembra 2023 lahko zbirajo in razdeljujejo finančna in druga sredstva fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov, prejemniki pa od navedenih sredstev ne bodo plačali dohodnine

moz/arh
© STA, 2023