Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke s širokim naborom ukrepov za spremembe v pravosodju

Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za prestop parlamentarnega pragu, se vse po vrsti zavzemajo za spremembe v pravosodju. Nabor ukrepov, ki jih predlagajo, je zelo širok. Med ključnimi izzivi sodstva med drugim izpostavljajo povrnitev zaupanja v pravno državo, neodvisnost sodišč in zmanjšanje sodnih zaostankov.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, vezana na pravosodje in pravno državo.

Stranke se brez izjem zavzemajo za spremembe v pravosodju. Nabor ukrepov, ki jih predlagajo za izboljšanje delovanja sodstva, je precej širok, od reforme mreže sodišč, prenovitve sistema vročanja sodne pošte, prenosa pristojnosti izvolitve oz. imenovanja sodnikov z DZ na predsednika republike itn. Skoraj vse po vrsti se zavzemajo za prenovo obstoječe kazenske in prekrškovne zakonodaje. Enotne so si tudi v oceni, da je treba povrniti zaupanje javnosti v pravno državo in da sodni postopki v Sloveniji potekajo predolgo.

Nekatere stranke opozicije se zavzemajo za odpravo po njihovem škodljivih ukrepov, ki so bili sprejeti v času aktualne vlade in za povrnitev ravni pravic, ki so bile v času epidemije omejene. Tako stranke opozicije kot koalicije se zavzemajo za ustanovitev specializiranega sodišča za gospodarski kriminal, v SDS pa tudi za ustanovitev posebnega sodišča za človekove pravice.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:
1. Ali je treba izboljšati delovanje sodstva? Če da, naštejte tri ukrepe.
2. Ali spoštujete delitev oblasti na izvršilno, zakonodajno in sodno?
3. Ali menite, da kazenska in prekrškovna zakonodaja potrebujeta spremembe? Če da, naštejte tri ključne.

Domovinska liga

Med ključnimi ukrepi za izboljšanje delovanja sodstva izpostavljajo ukinitev trajnega mandata sodnikov, uvedbo odškodninske odgovornosti za protiustavno in protizakonito sojenje ter informatizacijo sodstva. Spoštujejo delitev oblasti. Na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje se zavzemajo za spremembo zakona o kazenskem postopku, znižanje kazni za prometne prekrške ter zvišanje kazni za gospodarski kriminal in korupcijo.

Državljansko gibanje Resni.ca

Delovanje sodstva bi izboljšali z neodvisnostjo sodstva od politike, boljšo komunikacijo sodstva s strankami in skrajšanjem postopkov. Spoštujejo delitev oblasti. Na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje predlagajo prekvalifikacijo določenih kaznivih dejanj, tako da se jih ne bo preganjalo samo po civilni poti, spremembe zakonodaje glede gospodarskega kriminala, med spremembami na področju zakonodaje s področja preprečevanja družinskega nasilja pa se zavzemajo za hitrejšo odstranitev osebe iz gospodinjstva.

Gibanje Svoboda

Sodni postopki potekajo predolgo, sodna veja pa je podhranjena, zato bi se lotili reforme mreže sodišč z uvedbo enovitega sodnika in reševali kadrovsko ter prostorsko stisko najbolj obremenjenih sodišč. Med ukrepi naštevajo posodobitev ocenjevanja uspešnosti sodnikov in vzpostavitev pravičnega plačnega sistema. Prenovili bi sistem vročanja sodne pošte in ustrezno digitalizirali sodne postopke. Zagotovili bodo neodvisnost institucij ter dosledno delitev oblasti. Zaradi groženj politični neodvisnosti sodnikov, ki obravnavajo vplivne posameznike, predlagajo prenos pristojnosti za izvolitev oz. imenovanje sodnikov z DZ na predsednika republike. Povrnili bodo raven pravic, ki so bile v času epidemije omejene, so za opustitev vseh postopkov zoper protestnike. Zavzemajo se za spremembo zakona o državnem tožilstvu in uvedbo enovitega državnega tožilca, kar bo izboljšalo učinkovitost sodnega pregona po uradni dolžnosti, menijo. Zagotovili bi tudi pravne okvire za uveljavitev vodilne vloge državnega tožilstva in usmerjanje policije brez političnega vmešavanja pri kazenskem pregonu. Na področju kazenskega pregona se zavzemajo za prenovo obstoječe ureditve odvzema premoženja nezakonitega izvora, poskrbeti je treba tudi za učinkovito upravljanje odvzetega premoženja.

Levica

Med prioritetami na področju delovanja sodstva izpostavljajo reforme, ki bodo vsem državljanom zagotovile enake možnosti za uveljavljanje pravic, učinkovit pregon gospodarskega kriminala in zlorabe javnih sredstev ter učinkovito zaščito delavskih pravic. Zavzemajo se za širitev dostopa do brezplačnega zastopanja, zagotovitev ustreznih kadrovskih in finančnih kapacitet organov pregona in sodstva ter prevetritev kaznovalne zakonodaje. Spoštujejo delitev oblasti. Ker so bile v mandatu aktualne vlade sprejete spremembe, ki načenjajo učinkovito in avtonomno delovanje pravosodnih organov, se zavzemajo za revizijo kazenske in prekrškovne zakonodaje. Prednostno je treba odpraviti škodljive zakonodajne spremembe, ki so bile uvedene v času vlade Janeza Janše, menijo.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Poleg odprave domačijskosti, ki jo opažajo na nekaterih sodiščih, med ukrepi za izboljšanje delovanja sodstva izpostavljajo nujno prevetritev kazenske in prekrškovne zakonodaje, tudi v luči dejstva, da predolgi zastaralni roki vzpodbujajo nedelo sodišč. Sodni postopki bi se morali rešiti v dveh ali najkasneje treh letih, zavzemajo se tudi za sankcioniranje sodnikov in tožilcev, če so njihove sodne odločbe zavrnjene na višjih sodnih inštancah ali za njihovo nagrajevanje, če je bila njihova odločitev pravilna. Sodni sistem je zastarel, tog in neučinkovit, je torej samemu sebi v namen, podpira le lagodno življenje trajno zaposlenih z državno plačo, menijo. Spoštujejo delitev oblasti.

LMŠ

Med ukrepi naštevajo krepitev vloge sodnega sveta pri imenovanju sodnikov, zagotovitev večje transparentnosti glavnih sodnih obravnav in sestave sodnih senatov ter spremembo kazenske procesne zakonodaje v smeri utrjevanja samostojnosti in neodvisnosti tožilcev pri usmerjanju preiskovalnih dejanj in sprejemanju odločitev glede uvedbe kazenskega postopka. Zavzemajo se za široko razpravo o spremembi zakona, ki ureja odločanje sodišč na drugi stopnji, nadalje sprejemanje področne zakonodaje v sodelovanju z vsemi relevantnimi pravosodnimi deležniki, krepitev sistema izobraževanja v pravosodju s poudarkom na zmanjšanju procesnih napak v postopkih, za digitalizacijo pravosodnega sistema ter krepitev področja alternativnih oblik reševanja sporov. Spoštujejo delitev oblasti. Kazenska in prekrškovna zakonodaja se morata stalno spreminjati in dopolnjevati, poudarjajo. Ključni izziv na tem področju je zastaranje sodnih postopkov, kar bi reševali s prevetritvijo kazensko-procesne zakonodaje in s spremembo zakona o kazenskem postopku, s čimer bi omogočili tudi večjo učinkovitost pregona organiziranega, gospodarskega in bančnega kriminala ter korupcije. Sprejeli bi zakon o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, da bi jim zagotovili učinkovito, strokovno in primerno obravnavo.

Naša dežela

Zavzemajo se za uvedbo omejenega mandata predsednikov sodišč brez možnosti ponovne izvolitve, saj se kaže, da neomejen predsedniški mandat vodi "v ustvarjalno izgorelost", navezavo mreže delovanja in drugim sodnikom onemogoča karierno napredovanje in izpolnitev. Posodobili bi pogoje za izvolitev sodnikov in njihovo imenovanje. Bolj kakovostno sojenje na višjih sodiščih bi dosegli z opolnomočenjem višjih sodnikov in vzpostavitvijo instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča sama odločala o pritožnih zadevah, na prvostopenjska sodišča pa bi jih vračala le izjemoma, na podlagi zakonsko določenih meril. Specializirano državno tožilstvo bi kadrovsko in organizacijsko visoko profesionalizirali, izbirali bi strokovne in perspektivne kadre z visoko stopnjo osebne integritete, jih vrhunsko usposobili in ustrezno nagradili po rezultatih dela. Spoštujejo delitev oblasti. Pri prekrških se zavzemajo za manj represije in kaznovanja. Predvsem pri prvih prekrških in kršitvah naj svetovalno vlogo prevzamejo inšpekcije, več nadzora pa si zaslužijo tisti, ki ponavljajo prekrške, menijo.

Naša prihodnost in Dobra država

Delovanje sodstva je treba izboljšati, menijo, največji doprinos sodstvu pa vidijo v tem, da bo na oblast prišla politična opcija, pod katero se bodo sodniki odločali zares strokovno. Zavzemajo se za kadrovsko okrepitev državnega tožilstva in ustanovitev specializiranih sodišč za gospodarski kriminal. Spoštujejo delitev oblasti, ob čemer pa dodajajo, da je treba ponovno opolnomočiti zakonodajno vejo oblasti, ki je trenutno preveč pod vplivom izvršilne veje. Na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje se zavzemajo za pohitritev postopkov na vseh področjih.

NSi

Delovanje sodstva bi izboljšali tako, da se sodni postopki ne bi vračali v ponovno sojenje na prvostopenjska sodišča, z učinkovitim sistemom odvzema premoženja nezakonitega izvora, digitalizacijo pravosodja ter uvedbo enotne vstopne točke e-pravosodje. Spoštujejo delitev oblasti. Na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje bi preiskovalnega sodnika nadomestili s sodnikom garantom in uvedli tožilsko preiskavo, ki bo omogočala, da se izvajanje dokazov v sodni preiskavi in na glavni sodni obravnavi ne bo podvajalo. Najhujša kazniva dejanja, med katere sodijo tudi korupcija, gospodarski in bančni kriminal, bi obravnavali prednostno, zavzemajo se tudi za zaostritev kaznovalne politike do nezakonitih migracij.

Piratska stranka Slovenije

Med ključnimi ukrepi za izboljšanje delovanja sodstva izpostavljajo zagotavljanje neodvisnosti dela sodnikov in tožilstva, zagotovitev dodatnih sredstev in kadra ter odpravo "komplikacij v zakonodaji", ki sta jih z nekaterimi uredbami in zakoni po nepotrebnem uvedli trenutna vlada in vladna koalicija. Spoštujejo delitev oblasti. Za bolj učinkovit pregon korupcije in zaščito civilne družbe pred tožbami so potrebne spremembe kazenske in prekrškovne zakonodaje, menijo. Zavzemajo se, da bi bile kazni za prekrške sorazmerne glede na posameznikovo premoženje.

Povežimo Slovenijo

Med ključnimi izzivi sodstva izpostavljajo predolge sodne postopke v zahtevnejših kazenskih in gospodarskih zadevah ter v upravnih sporih. Za hitrejše reševanje gospodarskih sporov je po njihovem mnenju treba prilagoditi pravila pravdnega postopka, za pospešitev upravnih sporov pa optimizirati upravno sodstvo ter ga opremiti s kadri s specialnimi znanji. Zavzemajo se za optimizacijo sodniških opravil ter mreže sodišč, pri čemer mora ostati fizični dostop do sodišč za stranke vsaj enak dosedanjemu ter za nadaljevanje pospešene digitalizacije pravosodja. Spoštujejo delitev oblasti, ob čemer pa dodajo, da se mora vsaka veja oblasti zavedati, da ima tako svoje pravice kot dolžnosti pri zagotavljanju ravnovesja. Na področju prekrškovne zakonodaje se zavzemajo za poenostavitve postopkov, zlasti na prometnem področju, med ukrepi za pospešitev kazenskih sodnih postopkov pa izpostavljajo temeljito preučitev sistema sodne preiskave. Zavzemajo se tudi za celovito ureditev obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Pomembno je, da se negotovo stanje nezaključenega kazenskega postopka čim prej konča z odločitvijo, saj je to pomembno za družbo in udeležene posameznike, menijo.

SAB

Slovenija je v zadnjih dveh letih naredila velik korak nazaj na področju delovanja pravne države, poudarjajo. Politizacija varnostno-obveščevalnih organov preprečuje neodvisne preiskave ter boj proti korupciji in kriminalu, zato se zavzemajo za njihovo depolitizacijo in vzpostavitev strokovnih in neodvisnih služb. Dosledno spoštujejo načelo delitve oblasti, želijo pa si države, v kateri del politike ne bo na vsakem koraku izpodbijal ugleda in verodostojnosti sodstva. So tudi za uvedbo preferenčnega glasu pri izbiri poslancev. Vztrajali bodo pri doslednem in učinkovitem pregonu gospodarskega in organiziranega kriminala ter korupcije in predlagali dopolnitev zakona o kazenskem postopku na način, da se pri odločanju o gospodarskih kaznivih dejanjih zagotovi sodelovanje sodnikov iz gospodarskega oddelka. Odprli bodo razpravo o vzpostavitvi jasnih procesnih rokov in posledicah njihovih kršitev, ki bodo veljali tudi za tožilstvo, spodbujali prevzemanje odgovornosti za razreševanje lastnih sporov in alternativne oblike reševanja sporov na vseh področjih. Zavzemajo se za spremembo zakona o kazenskem postopku v delu, ki se nanaša na izločitev dokazov, saj številni kazenski postopki na tej točki padejo ali zastarajo.

SD

Izboljšanje delovanja sodstva bi dosegli s prenovo sodne mreže, uvedbo enovitega sodnika, premislekom o ustanovitvi specializiranega sodišča za najhujše oblike gospodarskega kriminala in korupcije, razbremenitvijo sodnikov, digitalizacijo sodstva ter optimizacijo sodnih postopkov. Nadaljevali bodo s postopki vrednotenja postopkovnih zakonov ter pripravo sprememb na podlagi ugotovitev, neodvisnost in strokovnost delovanja sodstva, tožilstva ter drugih deležnikov v pravosodju pa bi dosegli z umikom politike pri njihovem imenovanju. Spoštujejo delitev oblasti. Med ključnimi ukrepi izpostavljajo še odpravo vladnih "podtaknjencev" in pripravo novega zakona o kazenskem postopku. S prenovo medijske ter prekrškovne zakonodaje ter analizo kazenske je po njihovem mnenju treba nasloviti boj proti sovražnemu govoru ob upoštevanju pravice do svobode govora ter človekovega dostojanstva.

SDS

Delovanje sodstva bi izboljšali z revizijo izvajanja 8. člena zakona o sodniški službi, izvedbo ukrepov za odpravljanje kršitev človekovih pravic v sodnih postopkih in ustanovitvijo specializiranega sodišča za človekove pravice. Zagotovili bi tudi specializacijo dela pravosodnih organov. Menijo namreč, da gospodarski, še posebej pa bančni kriminal, zahtevata nova in povsem specifična znanja tudi med kriminalisti, tožilci in sodniki. Zavzemajo se za dosledno ločevanje vseh treh vej oblasti, kar pa ne pomeni, da se nad vsako vejo ne izvaja ustrezen nadzor, ki preprečuje zlorabe določene veje oblasti, poudarjajo. Na področju kazenske zakonodaje med ukrepi izpostavljajo imenovanje strokovne skupine za oblikovanje novega zakona o kazenskem postopku in čim hitrejši sprejem zakona o predkazenskem postopku. Med ukrepi naštevajo tudi spremembe zakona o sodiščih in ustanovitev specializiranega sodišča, ki se bo ukvarjalo z najzahtevnejšimi oblikami gospodarskega, še posebej bančnega kriminala. Z zakonom bi določili tudi, katere vrste dela lahko opravljajo sodniki, zlasti pa to, da lahko izvajajo pedagoško in izobraževalno dejavnost le izven delovnega časa, v kolikor so za svoje delo plačani, poudarjajo.

SNS

Zavzemajo se za uvedbo kazenske in finančne odgovornosti sodne veje oblasti, za prepoved trajnega mandata sodnikov in za krajšanje zastaralnih rokov na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje. Spoštujejo delitev oblasti.

Vesna

Izboljšanje delovanja sodstva bi reševali s priznanjem njegove popolne neodvisnosti in sledenjem sodbam sodišč. Zamujanja rokov s strani tožilstva bi se lotili z uvedbo poslovne odgovornosti za malomarno delo in slabo učinkovitost na podlagi jasnih meril. Med ukrepi izpostavljajo tudi uvedbo ciljev na področju enakomerne spolne zastopanosti v vseh vejah sodstva. Spoštujejo delitev oblasti. Namerno škodovanje zdravju ljudi in okolja ali iz malomarnosti bi iz prekrška spremenili v kriminalno dejanje, drugi del sprememb na področju kazenske in prekrškovne zakonodaje pa vežejo na nezastaranje kriminalnih dejanj na področju finančne kriminalitete, korupcije ter premoženja brez dokazanega izvora.

Zavezništvo osvobodimo Slovenija/Gibanje Zedinjena Slovenija

Delovanje sodstva bi izboljšali z uvedbo omejenih mandatov sodnikov, pravobranilcev in tožilcev. Sodnike bi volili enako kot poslance DZ ali svetnike v lokalnih skupnostih. Zavzemajo se za odpravo imunitete sodnikom, kadar so v prekrškovnem ali kazenskem postopku ter za spremembo procesnih pravil v sodnih postopkih. Spoštujejo delitev oblasti. Na kazenskem področju se zavzemajo za to, da se nekatere posebne zakone, kot je zakon o preprečevanju korupcije, prelije v kazenski zakonik, ki bi ga dopolnili tudi s kaznovanjem izdaje in spravljanja Slovenije v podrejen položaj politično, gospodarsko, in varnostno. Za nekatera kazniva dejanja bi uvedli strožje kazni.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja niso odgovorile stranke oz. liste DeSUS, Gibanje Zdrava družba ter Za ljudstvo Slovenije.