Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke za uveljavitev še neuresničenih ustavnih odločb

Velika večina strank, ki se potegujejo za mesto v DZ, nasprotuje združljivosti poslanske in županske funkcije. Večinoma poudarjajo pomen spoštovanja odločitev ustavnega sodišča in napovedujejo pripravo zakonskih sprememb za uveljavitev 22 neuveljavljenih ustavnih odločb. Pri financiranju občin izpostavljajo upoštevanje njihovih raznolikih potreb.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, vezana na politični sistem in spoštovanje različnih vej oblasti.

Stranke oz. liste tako rekoč v en glas trdijo, da bodo predlagale zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili doslej še neuveljavljene odločbe ustavnega sodišča. A teh se je doslej nabralo kar 22, nekatere imajo že dolgo brado, kar kaže na to, da v praksi do uresničevanja vsaj nekaterih odločb ne prihaja sproti in tako zlahka. Le Lista Borisa Popoviča je deklarativno zapisala, da zakonske spremembe za uresničevanje preteklih, še neuveljavljenih ustavnih odločb niso potrebne.

Tudi pri vprašanju o financiranju občin se stranke večinoma strinjajo, da obstoječi sistem ne naslavlja nekaterih razlik in specifik občin, kar bi bilo treba urediti.

Več razlik je med strankami, ko gre za vprašanje o nezdružljivosti županske in poslanske funkcije. Vprašanje je po desetletju od uveljavitve nezdružljivosti znova postalo aktualno v tem mandatu, ko je DS predlagal njeno ukinitev. Vnovično možnost hkratnega opravljanja županske in poslanske funkcije podpirajo v DeSUS, SNS, Povežimo Slovenijo in Listi Borisa Popoviča.

Ko gre za možnost odpoklica župana, pa nekatere stranke, ki to načeloma podpirajo, hkrati opozarjajo, da bi bilo treba doreči jasne kriterije, druge, denimo NSi, menijo, da odpoklic poslanca ne bi bil ustaven, proti so tudi v vladni SDS, v Levici so za možnost kolektivnega razpusta DZ, v SAB pa za to, da bi poslancu, ki izstopi iz stranke, na listi katere je bil izvoljen, prenehalo članstvo v pripadajoči poslanski skupini.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali boste predlagali potrebne zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili še neuveljavljene ustavne odločbe?
2. Ali menite, da so občine primerno financirane? Če ne, naštejte tri ukrepe/spremembe, za katere bi se zavzeli na tem področju.
3. Ali ste za ponovno uvedbo združljivosti županske in poslanske funkcije? Ali ste za možnost uvedbe instituta odpoklica poslanca?

DeSUS

Napovedujejo spremembe, s katerimi bi uresničili neuveljavljene ustavne odločbe. Menijo, da so občine v tem trenutku, za takšno javno blagajno, primerno financirane. Strinjali bi se s ponovno uvedbo združljivosti županske in poslanske funkcije, saj je treba v parlament izvoliti ljudi s potrebnimi izkušnjami. Po njihovi oceni je potrebno znanje, če želimo, da se ta država obnaša odgovorno. Poudarjajo, da je poslanec izvoljen, da služi volivcem, ki so mu, na osnovi obljub, dali svoj glas. Vsak odklon, ki si ga privošči in potepta obljubljeno, mora biti kaznovan z odpoklicem, tudi medmandatni prestopi.

Domovinska liga

Napovedujejo predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi uresničili še neuveljavljene ustavne odločbe. Po njihovi oceni je sistem povprečnin ustrezen, je pa v Sloveniji občin preveč. Ocenjujejo, da občin z manj kot 5000 prebivalcev ne bi smeli imeti. Ne podpirajo ponovne uvedbe združljivosti županske in poslanske funkcije. Odpoklic poslanca v tako slaboumnem volilnem sistemu, kot je slovenski, po njihovem mnenju ni mogoč. Načeloma so za možnost odpoklica poslanca, a v smiselno spremenjenem volilnem sistemu.

Državljansko gibanje Resni.ca

Menijo, da je treba upoštevati ustavo. Še posebej v zadnjih dveh letih smo bili po njihovi oceni priča očitnim kršitvam ustave in smo v praksi videli, kako to zgleda. Ne želijo, da se kaj takega še kdaj ponovi. Enoten sistem financiranja občin ni dovolj učinkovit, kriterije za povprečnine bi morali posodobiti, saj ima vsaka občina specifične potrebe, menijo. Predlagajo več dialoga med župani in vlado, ustanovitev posebnega sveta, kjer bi župani prišli do besede in več neposredne demokracije na lokalni in državni ravni. Niso za združitev županske in poslanske funkcije, se pa popolnoma strinjajo z uvedbo instituta odpoklica poslanca.

Gibanje Svoboda

Spoštovanje ustavnih odločb ne sme biti odvisno od presoje vsakokratne oblasti, zato bodo v Gibanju Svoboda vlado, če bodo v njej sodelovali, zavezali k pospešeni odpravi protiustavnosti v zakonih. Stanje občinskih financ je zadovoljivo, a ga kljub temu želijo še izboljšati z zmanjševanjem obveznosti občin v okviru prihodnjih dopolnitev zakona o finančni razbremenitvi občin. Nadaljevali bi proces iskanja sprememb izračunavanja primerne porabe predvsem zaradi raznolikosti občin in njihovih specifik. Ne podpirajo združljivosti županske in poslanske funkcije, tudi zato, ker obstaja konflikt interesov med funkcijama. Glede odpoklica poslanca niso odgovorili.

Levica

Za uresničitev neuveljavljenih ustavnih odločb bodo predlagali spremembe, s katerimi se odpravlja ugotovljena diskriminacija in druge kršitve človekovih pravic. Tam, kjer gre za ključna družbena in politična vprašanja, bodo predlagali spremembe ustave. Financiranje občin po njihovi oceni ni primerno. Potrebna je korenita reforma odnosa med centrom in periferijo. So tudi za regionalizacijo z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij ter razmislek o obveznih nalogah občin. Nasprotujejo uvedbi združljivosti funkcije župana in poslanca. So za uvedbo instituta kolektivne razpustitve parlamenta in uvedbo instituta odpoklica župana.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Menijo, da ni nobene potrebe za zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili še neuveljavljene ustavne odločbe, saj je teh po njihovi oceni izredno malo in še te so bile sprejete na politični osnovi prejšnjih ustavno sodniških garnitur, na primer odločba o teritorialni neustavnosti Mestne občine Koper. Če iz občinskih obveznosti izvzamemo plačilo vrtcev, je lahko financiranje, kot ga imamo danes, po njihovi oceni ustrezno. Strinjajo se s ponovno uvedbo združljivosti županske in poslanske funkcije in uvedbo instituta odpoklica poslanca.

LMŠ

Menijo, da je vse odločbe ustavnega sodišča treba uresničiti, zato bodo predlagali potrebne zakonske spremembe. Način izračuna povprečnine po mnenju LMŠ ni ustrezen, saj zanemarja razlike med občinami, kot so velikost, geografske značilnosti, infrastrukturne potreb ... Napovedujejo pripravo nove formule za izračun povprečnine, tako da njena višina ne bo odvisna od vsakokratne vlade, predvsem pa bo občinam zagotavljala stabilno financiranje in s tem enakomernejši razvoj. Združljivosti županske in poslanske funkcije nasprotujejo, strinjajo pa se z možnostjo uvedbe instituta odpoklica poslanca.

Naša dežela

Spoštujejo vse odločitve ustavnega sodišča in verjamejo, da je demokracija zrela toliko, kot so zrele odločitve ustavnega sodišča, politika pa toliko, kot se upošteva odločitve ustavnega sodišča. Menijo, da je najbolj učinkovito porabljen tisti evro, ki je porabljen na lokalni ravni, in da za krepitev lokalne ravni potrebujemo pokrajine. Zavzemajo se tudi za decentralizacijo, ki bi po njihovi oceni omogočila enakovreden razvoj, ustanovili bi tudi urad za razvoj regij. Do nezdružljivosti funkcij in možnosti odpoklica poslanca se niso opredelili.

Naša prihodnost in Dobra država

Delno rešitev v delovanju ustavnega sodišča v primeru kriznih razmer vidijo v izboljšavah sistema odločanja o prioritetah. Tudi pri financiranju občin vidijo možnosti za izboljšave z vlaganji v skladu s strateškimi usmeritvami države in izboljšanjem kriterijev za pridobivanje sredstev s pogojevanjem medregionalnega povezovanja. Menijo, sta poslanska in županska funkcija izjemno pomembni za razvoj demokracije, ob njuni združljivosti pa bi lahko prihajalo do konflikta interesov. Odpoklic poslanca je po njihovi oceni resen poseg v demokratične procese. Če bi se po širši javni debati za to odločili, podpirajo jasno nedvoumno določitev kriterijev za aktiviranje tega instituta.

NSi

Ustavne odločbe je treba uresničiti in odlašanje, ki se je načrtno vršilo denimo glede odločbe o enakopravnem financiranju šol, je nedopustno, poudarjajo. Ocenjujejo, da so v mandatu aktualne vlade močno izboljšali finančni položaj občin. Tako kot do sedaj se bodo zavzemali za povišanje povprečnin ter za stalen dialog z reprezentativnimi organizacijami občin. Z ustrezno finančno izravnavo je treba skrbeti tudi za skladen razvoj manjših, demografsko ogroženih in obmejnih občin. Nasprotujejo ponovni uvedbi združljivosti županske in poslanske funkcije. Ustava določa reprezentativni mandat, pri katerem je poslanec predstavnik vsega ljudstva, zato institut odpoklica v skladu z ustavo po mnenju NSi ni mogoč.

Povežimo Slovenijo

Predlagali bodo potrebne zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili neuveljavljene ustavne odločbe, ki jih je po njihovem mnenju treba spoštovati. Zakon o financiranju občin načeloma ustrezno ureja omenjeno področje, ocenjujejo. Potrebne bi bile spremembe za podeželske občine z nizko poseljenostjo, kjer zaradi majhnega števila prebivalstva in velikih potreb po ureditvi infrastrukture občanom ni zagotovljen enak status kot v mestih in občinah z gostejšo poseljenostjo. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti tudi obmejnim občinam. So za združljivost županske in poslanske funkcije. Institut odpoklica poslanca lahko, kot menijo, prispeva k pozitivnemu družbenemu ozračju le, če so kriteriji popolnoma jasni in nedvoumni.

SDS

Predlagali bodo potrebne zakonske spremembe za uresničitev neuveljavljenih ustavnih odločb. Opozarjajo, da je naloga vseh institucij države, da so učinkovite, pravične ter dosledne in da državljani v svojih pravicah in pričakovanjih niso prikrajšani zaradi njihovega neučinkovitega ali neodgovornega dela, zaradi česar mora potem primere reševati ustavno sodišče. Način izračuna povprečnine po oceni SDS dokaj pravično pokrije stroške občin. A bi morale obstajati še dopolnilne rešitve, ki bi pokrile razlike v velikosti, dolžini cest, razvojne razlike, zaradi katerih so nekatere občine prikrajšane. Niso za ponovno uvedbo združljivosti županske in poslanske funkcije, prav tako ne podpirajo možnosti odpoklica legitimno izvoljenega poslanca.

SNS

Prepričani so, da je ustavne odločbe treba uresničiti in da se zato ne sprejema posebnih zakonov. Novi zakoni so občinam dodelili precej večje finančne vložke, zato menijo, da so občine dovolj financirane. Ne podpirajo niti ponovne uvedbe združljivosti županske in poslanske funkcije niti instituta odpoklica poslanca.

SD

Ustava je jasna, vlada in DZ morata v okviru svojih pristojnosti skrbeti za spoštovanje ustavnega reda in zakonitost. Neuveljavljene ustavne odločbe morajo biti v novem sklicu DZ uveljavljene prednostno, menijo. Lokalne skupnosti po njihovi oceni upravičeno opozarjajo na podfinanciranost. V dialogu z njimi bodo prenovili formulo za njihovo financiranje, da odpravijo neenak položaj in upoštevajo regionalne funkcije večjih regionalnih središč. Po konceptu tisočinke bi uveljavili progresivno obdavčitev premoženja in med drugim s tem občinam zagotovili nov razvojni vir. Niso za uvedbo združljivosti županske in poslanske funkcije, strinjajo pa se, da je treba urediti postopek za odvzem poslanskega mandata.

SAB

Predlagali bodo zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili neuveljavljene ustavne odločbe. Pri tem bo med prednostnimi nalogami predlog sprememb zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prepričani so, da je treba občine vzpodbuditi k združevanju, saj bi tako pridobile več pristojnosti in odgovornosti, to bi vplivalo tudi na finančno optimizacijo. Zavzemali se bodo za uveljavitev participativnega proračuna v vseh občinah. Nezdružljivost poslanske in županske funkcije se jim zdi smiselna. Treba bi bilo poskrbeti za to, da poslancem z izstopom iz stranke preneha tudi članstvo v pripadajoči poslanski skupini. Veliko je treba narediti na "preventivi" in se v največji možni meri izogniti situacijam, ki bi terjale morebiten odpoklic, še menijo.

Vesna - zelena stranka

Nemudoma bodo predlagali potrebne zakonske spremembe, s katerimi bi uresničili še neuveljavljene ustavne odločbe. Po njihovem mnenju prave formule, ki bi zadoščale potrebam vseh občin, ne bomo nikoli našli. Ob tem pa so prepričani, da je obstoječi način izračuna primerne porabe treba prilagoditi dejanskim potrebam občin. Menijo, da bo treba začeti razlikovati med potrebami npr. hribovitih in obalnih občin, upoštevati demografske trende in predvsem razmerje priseljevanja/izseljevanja in ogroženim področjem pomagati, občine morajo narediti več na področju povezovanja, oblikovanja skupnih služb in tudi čezmejnega sodelovanja. So proti združljivosti opravljanja funkcije župana in poslanca, prav tako tudi proti možnosti odpoklica poslanca.

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Napovedujejo pripravo sprememb, s katerimi bi uresničili neuveljavljene ustavne odločbe. Po njihovi oceni Slovenija potrebuje reformo lokalne samoupravne skupnosti z uvedbo petih dežel in okoli 35 županij. Trenutna ureditev lokalne samouprave se jim zdi neprimerna, saj je preveliko število občin. Poleg tega imajo prebivalci občin neenake možnosti za osebni oziroma poslovni razvoj ter dostop do potrebne javne infrastrukture, menijo. Ne bi podprli ponovne uvedbe združljivosti županske in poslanske funkcije, so pa za možnost uvedbe instituta odpoklica poslanca.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Stranke oz. liste Nestrankarska ljudska lista Gibanja zdrava družba, Piratska stranka Slovenije in Za ljudstvo Slovenije na vprašanja niso odgovorile.