Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke za krepitev samooskrbe s hrano in krajše dobavne verige

Stranke, ki se potegujejo za mesto v DZ, prepoznavajo številne izzive na področju okolja in kmetijstva. Strinjajo se, da je treba povečati samooskrbo s hrano, med drugim s podporo kmetom in skrajševanjem verige "od vil do vilice". Večja samooskrba bi lahko vodila do nižjih cen hrane, cene energentov pa bi zniževali tudi z začasno regulacijo.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim je zastavila tudi vrsto vprašanj, vezanih na okolje in kmetijstvo, v tej luči pa tudi na trenutno visoke cene hrane in energije.

Stranke med najbolj perečimi okoljskimi problemi med drugim izpostavljajo naslavljanje podnebnih sprememb in spoprijemanje z njihovimi posledicami, ravnanje z odpadki ter varovanje okolja oz. narave.

Soglasno se zavzemajo za krepitev samooskrbe s hrano. Pri tem večinoma izpostavljajo zaščito kmetijskih zemljišč in skrajševanje dobavnih poti od kmeta do potrošnika. Osveščali bi potrošnike ter okrepili delež lokalnih surovin v naročilih javnih zavodov in inštitucij.

Samooskrba je za stranke in liste pomembna tudi pri naslavljanju visokih cen hrane in energentov. Na področju hrane tako napovedujejo ukrepe, kot sta zajamčen odkup kmetijskih proizvodov in spodbude kmetom za omogočanje nakupa goriv in gnojil, na področju energetike pa krepitev rabe obnovljivih virov energije, začasno določanje najvišjih cen in zmanjševanje ali odpis dajatev, kot je omrežnina.

Mnoge stranke podpirajo tudi selektivno znižanje DDV za hrano ali energente. Tiste, ki tej rešitvi nasprotujejo, pa kot razlog pogosto navajajo dejstvo, da trgovci nižjega DDV ne prelijejo nujno v nižje cene.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Naštejte tri glavne izzive na področju okolja, ki jih je treba nujno nasloviti.
2. Kateri pa so trije glavni ukrepi na področju krepitve samooskrbe s hrano?
3. Naštejte tri ukrepe, s katerimi se boste borili proti visokim cenam hrane/energentov?
4. Ali podpirate selektivno znižanje DDV?

DeSUS

Prioritete na področju okolja so znižanje toplogrednih plinov, izgradnja kvalitetne sežigalnice odpadkov ter ureditev vodotokov. Samooskrbo s hrano bi krepili s sprostitvijo kmetijskih zemljišč od sklada kmetijskih zemljišč, ureditvijo namakanja obdelovalnih površin brez koncesije za vodo, izgradnjo vetrozaščitnih pasov v Vipavski dolini ter izgradnjo akumulacijskih jezer za namakanje. Proti visokim cenam hrane in energentov se bodo borili s povečanjem naložb za trajno kmetijsko rast, dvigom socialnih prispevkov najbolj ogroženim skupinam za nabavo hrane preko bonov ali vavčerjev za živila domačega izvora, znižanjem uvoznih dajatev za živila iz uvoza ter povečanjem dodatnih skladiščnih kapacitet. Preprečili bi tudi špekulativno in kartelno dvigovanje cen živilskih izdelkov in surovin. Podpirajo selektivno znižanje DDV, ki naj bo namenjeno nabavi repromateriala za kmetijstvo ter gorivu za kmetijske namene, znižali bi ga tudi za ogrožene skupine.

Domovinska liga

Glavni izzivi na področju okolja so zanje ravnanje z odpadki, kemikalije in gensko spremenjeni organizmi ter gospodarjenje z vodami. Na področju krepitve samooskrbe s hrano se zavzemajo za dvig odkupnih cen, spodbujanje komasacij zemljišč ter spodbujanje vrtičkarstva. Proti visokim cenam hrane in energentov se nameravajo boriti z znižanjem DDV, znižanjem posebnih trošarin ter reformo sistema emisijskih kuponov. Podpirajo znižanje splošne stopnje DDV z 22 odstotkov na 20 odstotkov in znižane z 9,5 odstotka na 8,5 odstotka.

Državljansko gibanje Resni.ca

Glavni izzivi na področju okolja so spremembe namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč v zazidljiva, onesnaženje pitne vode s pesticidi ter suša v kmetijstvu. Na področju krepitve samooskrbe s hrano so zanje glavni trije ukrepi oddajanje naročil javnih zavodov lokalnim kmetijam, spodbujanje vrtičkarstva ter puščanje prostora za vrtove pri načrtovanju zazidalnih območij. Proti visokim cenam hrane in energentov se nameravajo boriti s povezovanjem kmetov v zadruge in s tem neposredno povezovanje s kupci brez trgovcev, subvencioniranjem energentov za kmetijski sektor ter vzpostavitvijo državne semenske banke. Podpirajo splošno znižanje DDV, s čimer bi se povečal obtok denarja.

Gibanje Svoboda

Med okoljskimi izzivi izpostavljajo stimulativne davčne politike, nov koncept upravljanja s prostorom brez škodljivih vplivov na varovanje okolja, vzpostavljanje ustreznih sistemov javnih gospodarskih služb za izvajanje ustavne pravice do čiste pitne vode ter skrbno in učinkovito upravljanje voda. Za povečanje samooskrbe napovedujejo več investicij v proizvodne dejavnike, spodbude inovativnim kmetom, spodbujanje prevzemanja in revitalizacije opuščenih kmetijskih gospodarstev in zemljišč ter ohranjanje kmetijskega potenciala. Proti visokim cenam hrane oz. energentov bi se borili s transferji ranljivim skupinam, shemo pomoči podjetjem, znižanjem dajatev na energente in regulacijo maloprodajnih cen. Srednjeročno so za povečanje investicij v obnovljive vire energije, razvoj zmogljivosti za skladiščenje energije ter skladiščenje in kupovanje rezervnih zalog plina. So tudi za pomoč kmetom pri nakupu gnojil, pesticidov in goriva, smiselno bi bilo predčasno izplačati subvencije za leto 2023. EU naj zniža odstotek koriščenja biogoriv in nekatera žita, ki so se uporabljala za goriva, pa se namenijo za hrano in krmo, menijo. Eden od ukrepov za boj proti podražitvam hrane je lahko tudi znižanje DDV, a le, če se k znižanju cen zavežejo tudi trgovci.

Levica

Na področju okolja so glavni izzivi prepolovitev emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za polovico glede na 2005, zmanjšanje onesnaženosti zraka ter renaturacija biotsko dragocenih območij. Na področju krepitve samooskrbe s hrano kot glavne ukrepe izpostavljajo finančne in organizacijske spodbude za plansko združevanje proizvodnih moči malih kmetov, uvedbo načrtovanja pridelave hrane prek naročil javnih zavodov ter izvajanje ukrepov za zavarovanje kmetijske pridelave pred posledicami podnebnih sprememb, prilagajanje kmetijskih praks na podnebne spremembe ter uvedbo neprofitnih zavarovanj za kmetijsko proizvodnjo. Proti visokim cenam hrane oz. energentov se nameravajo boriti s ponovno uvedbo regulacije cen vseh naftnih derivatov in po potrebi uvedbo regulacije cen osnovnih živil, so za uvedbo mehanizmov na ravni EU za zagotavljanje zanesljive oskrbe gospodinjskih odjemalcev z električno energijo na neprofitni osnovi ter vzpostavitev posebnega organa (po možnosti na ravni EU) za načrtovanje proizvodnje električne energije in njene dobave končnim odjemalcem glede na razvojne prioritete. Selektivnega znižanja stopnje DDV ne podpirajo.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Na okoljskem področju želijo čim prej ukiniti Teš 6 in druge okolju ekstremno škodljive dejavnike, med drugim si prizadevajo za preusmeritev tovornega prometa s cest na železnico. Za večanje samooskrbe s hrano bi ukinili sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi tveganja korupcije, vsa razpoložljiva neobdelana kmetijska zemljišča v lasti države ali občin pa bi dali v obdelavo kmetom. Lastnike neobdelanih zasebnih kmetijskih površin bi, če ne bi zaleglo opozorilo, obdavčili. Samooskrba s hrano je po njihovem najbolj ustrezen način za naslovitev rastočih cen, sledili bi dolgoročni dogovori z velikimi izvozniki teh artiklov oz. soinvestitorstvo, še posebej na področju bivše skupne države, ali nakup oziroma dolgoročni najem kmetijskih površin, in vzpostavitev ciljne proizvodnje določenih živil preko podjetij v državni lasti. Na področju energetike so za izgradnje drugega bloka nuklearke po razpisu predhodnega obvezujočega referenduma, za izkoriščanje različnih obnovljivih virov energije ob hkratnem varovanju narave in krajine ter uvajanje najnovejših tehnologij s področja energetike. Glede znižanja DDV so za takojšnje znižanje na 19 odstotkov.

LMŠ

Glavni izzivi na področju okolja so obvladovanje podnebnih sprememb in manjšanje njihovih učinkov, dolgoročno ohranjanje in zaščita virov pitne ter ostalih voda, čist zrak ter celovita politika zmanjševanja količin odpadkov in ravnanja z njimi. Na področju krepitve samooskrbe s hrano se zavzemajo za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, spodbujanje prehoda na sonaravno in ekološko pridelavo hrane, usmerjenost k tehnološkemu napredku kmetijstva, infrastrukturo, prenovo generacij in razvoj zelenega turizma na kmetijah, ohranjanje avtohtonih sort sadja in vrtnin, čebelarstvo ter etično ravnanje z živalmi. Prenovili bi politiko "od vil do vilic", dvignili uporabo lokalnih živil v javnih zavodih na najmanj 40 odstotkov ter povečali delež živil iz sheme višje kakovosti. Prenovili bi kmetijsko zadružništvo ter določili minimalne odkupne cene. Proti visokim cenam hrane bi se borili z umirjeno in kredibilno komunikacijo vlade, tržnimi intervencijami, iskanjem cenejših nabavnih virov in ukrepi davčne politike in politike subvencioniranja, zlasti za najbolj ranljive skupine. Podpirajo tudi selektivno znižanje DDV.

Naša dežela

Poleg aktivnosti za preprečevanje nesorazmernega onesnaževanja okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in kakovosti naravnih vrednot bi posebno pozornost namenili ohranjanju kakovostnih kmetijskih zemljišč, spodbujanju trajnostnega kmetijstva ter povečanju samooskrbe z lokalno, zlasti ekološko pridelano hrano. Nujen je celovitejši pristop k ravnanju z odpadki, vključno s sanacijo divjih in drugih odlagališč odpadkov. Na tem področju so za povečanje ponovne izrabe, pa tudi za soproizvodnjo toplote in električne energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje. Nujna je čim večja stopnja energetske samozadostnosti ter vlaganje v raziskave in inovacije za gospodarsko konkurenčno nizkoogljično družbo. Za večanje samooskrbe s prehrano se zavzemajo za ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti in kakovostnih kadrov na podeželju, spodbujanje družinskih kmetij in inovativnih mladih kmetovalcev, izgradnjo ustrezne infrastrukture ter sodelovanje s slovenskimi kmeti v zamejstvu. Ena od prioritet je dvig kmečkih pokojnin, posebno podporo bi v okviru pokojninske in socialne politike namenili ženskam. Niso pa za selektivno znižanje DDV.

Naša prihodnost in Dobra država

Izzivi na področju okolja so pomanjkanje celostne strategije za odziv na okoljske spremembe, nizka stopnja samooskrbe s hrano in energijo, pomanjkanje celostne strategije upravljanja z odpadki, nizka stopnja absorpcijske sposobnosti dostopnega omrežja za obnovljive vire, Teš 6, intenzivno kmetijstvo brez dodane vrednosti, razdrobljene kmetije ter pomanjkanje učinkovitih rešitev za cenovno ustrezen dostop do lokalne prehrane. Rešitve pa so regenerativno gospodarjenje, krožno gospodarstvo, povečanje zelene energetske samooskrbe na 90 odstotkov, v prehodnem obdobju tudi z jedrsko energijo, zadružništvo ter odgovorno upravljanje gozdov. Samooskrbo s hrano bi krepili z ustanovitvijo nacionalne semenske banke, finančnimi vzpodbudami, programi "od njive do žlice" ter "klik do lokalno pridelane hrane" in razvojem nacionalne dobaviteljske mreže za kakovostne, okolju prijazne surovine. Proti visokim cenam hrane oz. energentov bi se borili s postavitvijo realne transparentne cenovne politike, samooskrbo, aktivacijo blagovnih rezerv v kriznih razmerah, podpirajo pa tudi selektivno znižanje davčnih stopenj in trošarin.

NSi

Na okoljskem področju kot ključno izpostavljajo varčevanje z energijo in njeno učinkovito rabo, uporabo obnovljivih virov energije ter podnebju neškodljive mešanice energij. Zagotovili bi pitno vodo za vse prebivalce ter izboljšali kakovost zraka. Za krepitev samooskrbe s hrano bi sredstva namenili za prilagoditev na podnebne spremembe, izboljšanje reje živali in digitalizacijo kmetijstva. Razširili bi nabor dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in izdelali smernice ter tehnične zahteve za predelavo in proizvodnjo hrane. Za lastnike kmetij, ki imajo zelo težke obdelovalne pogoje in so oddaljeni od mestnih središč, bi predlagali višje podpore, so tudi za poenostavitev nabave sezonske, lokalno in ekološko pridelane hrane pri javnih naročilih. Visoke cene energentov naslavlja že zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, menijo, pri hrani pa podpirajo načrtovano spremembo programa razvoja podeželja za sofinanciranje investicij za skladišča žit in izpostavljajo podporo EU proizvajalcem, ki so zaradi posledic vojne v Ukrajini najbolj prizadeti. Podpirajo tudi selektivno znižanje DDV.

Piratska stranka Slovenije

Glavni izzivi na področju okolja so stabilna in okolju čim bolj prijazna proizvodnja energije z diverzifikacijo in lokalizacijo, upravljanje z odpadki ter uporaba energentov, kot je biomasa, ki so Sloveniji naravno dani. Izpostavili so tudi sonce in veter na in ob državnih cestah in stavbah. Na področju krepitve samooskrbe s hrano se zavzemajo za spodbude proizvodnji, odkup od domačih proizvajalcev, kljub morebitnim višjim cenam, ustrezne državne rezerve, prilagajanje državne politike lokalnim proizvajalcem ter njihovo vključevanje v nabavne verige za potrebe lokalni skupnosti. Proti visokim cenam hrane in energije bi se na kratek rok borili z odkupom na tujih trgih, skupnimi nakupi na ravni EU in zagotovitev državnih blagovnih rezerv. Morebitno znižanje DDV pa mora biti korekcija, ne priložnost za izogib plačevanju. Slovenija že ima nižjo davčno stopnjo, kot jo imajo primerjalno okoliške države, so dodali.

Povežimo Slovenijo

Glavni okoljski izzivi so onesnaževanje zraka zaradi netrajnostne prometne politike in neustreznega ravnanja z odpadki, kanal C0 v Ljubljani ter pitna voda na Krasu. Prioriteta je izobraževanje o odnosu do ohranjanja narave po vzoru Ekošol. Na področju krepitve samooskrbe s hrano se zavzemajo za prednost v Sloveniji pridelani hrani v javnih zavodih in državnih ustanovah, ureditvi cenovnih razmerij v verigah vrednosti od kmeta do potrošnika, več sredstev za prilagoditve za nove in prihodnje tržne razmere v investicijskih ciklih ter zagotovitev zadostnih skladiščnih kapacitet za vse ključne prehranske proizvode. Proti visokim cenam energije bi se kratkoročno borili z diverzifikacijo, srednjeročno z razmislekom o drugem bloku nuklearne elektrarne, dolgoročno pa s projekti za izkoriščanje energetskih potencialov Slovenije: geotermalne energije, lesne biomase, vetra, sonca ter vode z mikrohidroelektrarnami. Visoke cene hrane pa bi naslovili z gradnjo zavezništev med kmeti in potrošniki preko ukrepov za spodbujanje direktne prodaje hrane brez posrednikov. O uvedbi selektivne znižane stopnje davka pri prehrani bi razmislili, če bi to narekovale razmere.

SAB

Na področju okolja so med njihovimi prioritetami urejenost podeželja, čistost voda, večja samooskrba in lokalna pridelava ter kvalitetno upravljanje z gozdovi. Za povečanje prehranske samooskrbe bi spodbujali lokalno in ekološko pridelavo živil, finančno podporo in spremembo sistema javnega naročanja, znižanje količin zavržene hrane in omejitev prekomerne porabe čiste pitne vode. Spodbujali bi sejanje tistih kultur, ki jih bi država najbolj potrebovala za samooskrbo. Pri visokih cenah energije in hrane bi ukrepe usmerili na tiste, ki jih draginje resnično prizadenejo; predlagajo znižanje trošarin in DDV. Podpirajo tudi selektivno znižanje DDV.

SD

Na okoljskem področju se zavzemajo za pripravo celovitega programa ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov, reorganizacijo služb za doseganje učinkovitejših ciljev politik ohranjanja narave in spoprijemanja z izzivi biotske krize ter pospešeno pripravo projektov za pridobivanje raziskovalnih, razvojnih in drugih sredstev za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Za večjo prehransko samooskrbo bi urgentno pristopili k maksimalni aktivaciji kmetijskih zemljišč, natančno spremljali in po potrebi subvencionirali strateške surovine za kmete (energenti, umetna gnojila in semena), prednostno odkupovali slovensko hrano ter ciljno spodbujali pridelavo strateško pomembnih kmetijskih kultur. Proti visokim cenam hrane bi se borili z nadzorom cen v celotni prehranski verigi, proti visokim cenam energentov pa z uporabo mehanizmov iz zakona o nadzoru cen, ponovno uvedbo regulacije cen goriv ter interventnimi sredstvi državnega proračuna. Začasno bi z najvišjimi dovoljenimi cenami posegli tudi na trg električne energije. Podpirajo nižji DDV na živila, energijo in goriva.

SDS

Na področju varstva okolja so njihove prioritete sanacija okoljskih bremen po Sloveniji, pospešitev postopkov pridobivanja okoljskih dovoljenj, uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti pri ravnanju z odpadki in učinkovito ukrepanje v primeru okoljskih škod, ureditev državne javne službe termične obdelave komunalnih mešanih odpadkov z visoko učinkovitimi so-proizvodnjami električne energije in toplote ter pomoč lokalnim skupnostim pri termični obdelavi komunalnega blata. Samooskrbo s hrano bi krepili s povezovanjem potrošnikov in pridelovalcev hrane prek kratkih verig, ozaveščanjem in zmanjševanjem zavržkov hrane, s spodbujanjem in financiranjem tehnologij oz. ukrepov za zmanjševanje negativnih vremenskih vplivov, preusmeritvijo proračunskih sredstev v ključne kmetijske panoge ter spremembo razmerja med živinorejskim in poljedelskim deležem. Ukrepi, s katerimi bi se borili proti visokim cenam, so podaljšanje regulacije cen naftnih derivatov in podaljšanje ukrepa znižane omrežnine ter odpravljenih prispevkov pri ceni električne energije, v kolikor bodo razmere na trgu to zahtevale, ter dodatne spodbude v trajnostno infrastrukturo in razvoj kmetijstva. Menijo tudi, da bi bila smiselna preučitev možnosti za znižanje DDV za nepredelana živila.

SNS

V stranki se zavzemajo za povezovanje kmetijstva z ekologijo ter zagotavljanje samooskrbe za vso Slovenijo, prepričani so tudi, da je treba bolj prisluhniti kmetom. Na področju krepitve samooskrbe s hrano so za obvezen odkup slovenskih proizvodov, znižanje marž pri trgovcih ter dovoljenje za uvoz proizvodov šele takrat, ko zmanjka slovenskih proizvodov in pridelkov. Proti visokim cenam hrane in energentov bi se borili z znižanjem marž, sprostitvijo določenih ukrepov inšpekcijskih služb ter omogočanjem prostega trga za domače proizvode. Podpirajo tudi selektivno znižanje DDV.

Vesna

Na področju okolja so zanje prioritete načelo "onesnaževalec plača", obvezna presoja vplivov na okolje ter podnebne spremembe pri vsaki strateški odločitvi na državni in lokalni ravni ter kriminalizacija povzročitve škode zdravju ljudi in okolju namerno ali iz malomarnosti. Na področju krepitve samooskrbe s hrano bi bili njihovi glavni ukrepi povečanje kmetijskih površin za pridelavo žitaric, sadja, zelenjave ter pridelave medu; torej hrane za ljudi, ne živinorejo, močna vzpodbuda k nakupu in porabi lokalno pridelane hrane z vzpostavitvijo občinskih tržnic ter dnevov lokalnih kmetij, uvedba zelenega javnega naročanja v vseh javnih ustanovah ter zmanjšanje količine zavržene hrane in izgub pri pridelavi hrane. Proti visokim cenam hrane oz. energentov bi se borili z zmanjšanjem odvisnosti od tujih energentov oz. močnim povečanjem vlaganj v proizvajanje elektrike s solarno, geotermalno energijo in uporabo biomase, z zmanjšanjem števila posrednikov med kmetom in končnim kupcem ter s povečano samooskrbo. Podpirajo tudi selektivno znižanje DDV.

Zavezništvo osvobodimo Slovenija/Gibanje Zedinjena Slovenija

Trije glavni izzivi na področju okolja so smiselno in okolju prijazno umeščanje infrastrukture, ekološko preudarno upravljanje z vodami in mešana ekološka samooskrba z energijo. Na področju krepitve samooskrbe s hrano so zanje ključni sprememba načina kmetovanja, podprta z inovativno zakonodajo, zaščita obdelovalne zemlje, večja uporaba toplogredne pridelave in namakalnih sistemov z deževnico in ostalimi vodnimi zajetji. Proti visokim cenam hrane oz. energentov bi se borili s samooskrbo in z neposrednim nakupom pri najugodnejšemu proizvajalcu ter s predpisi, ki sankcionirajo cenovne špekulacije. Pri DDV pa bi ohranili dve stopnji, osnovno in polovično, pri čemer bi se z zniževanjem osnovne stopnje znižala tudi polovična.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja nista odgovorili listi Gibanje zdrava družba ter Za ljudstvo Slovenije.