Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke izpostavljajo naložbe, digitalizacijo in reševanje prvega stanovanjskega problema

Država mora okrepiti prizadevanja za reševanje stanovanjskih stisk, zlasti prvega stanovanja za mlade, menijo v večini strank. Na področju vlaganj izpostavljajo infrastrukturo, energetiko, zdravstvo ter raziskave in razvoj, na področju tehnoloških inovacij pa bi morala biti po mnenju večine digitalizacija usmerjena v vse segmente družbe.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, vezana na naložbe in digitalizacijo.

Naložbe bi večina krepila v digitalizacijo, zeleni prehod in samooskrbo, dejavnosti in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, pa tudi prometno infrastrukturo, logistiko, energetiko, kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo ter znanost in tehnologijo.

Glede stanovanj je večina za aktivnejšo držo in vlogo države, predvsem prek spodbujanja gradnje stanovanjskega sklada in lokalnih skupnosti. Stranke napovedujejo vzpostavitev najrazličnejših olajšav, regulacije, shem in povezovanj, zlasti v smeri prednostne pomoči mladim.

Digitalizirati in opolnomočiti ljudi je treba na vseh področjih, prednostno pa javno upravo, zdravstvo, šolstvo, tudi industrijo, meni večina strank. Pri tem je treba podpreti in povezati gospodarstvo ter izobraževalne in razvojne inštitucije.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali boste okrepili naložbe in v katere sektorje?
2. Ali bo država kakorkoli sodelovala pri gradnji novih stanovanj - če da, po kakšnem modelu?
3. Naštejte sektorje/dejavnosti, ki so prednostni na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij?

Domovinska liga

Naložbe bi krepili v energetiki, znanosti in tehnologiji ter prometni infrastrukturi. Država naj po njihovem ne sodeluje pri gradnji novih stanovanj, saj, kot navajajo, najemna stanovanja v 95 odstotkih niso namenjena Slovencem. Država naj zagotovi pogoje, da si bodo prebivalci sami lahko rešili stanovanjski problem. Na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij naj imajo prednost digitalizacija zdravstva, pametna omrežja na področju distribucije elektrike ter digitalizacija državne uprave.

Državljansko gibanje Resni.ca

Ključne naložbe, ki so pomembne za vzpodbujanje gospodarstva še posebej po kriznih obdobjih, vidijo v gradbeništvu in energetiki. Država bi morala po njihovem z gradnjo novih stanovanj predvsem povečati ponudbo in jo uskladiti s povpraševanjem za dosego cenovne regulative. Mladim družinam bi morali ponuditi možnost odkupa stanovanja z najemom ter jamstvene sheme. Na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij pa imajo za prednostne javno upravo, zdravstvo, kjer bi z digitalizacijo dosegli boljši vsesplošni pregled nad bolnikom, ter avtomobilsko industrijo.

Gibanje Svoboda

Aktivirati in okrepiti je treba domači kapital, da bo zeleni prehod dobil sredstva za izvedbo naložbenih potreb v gospodarstvu, stanovanjskem področju in javnem sektorju. Zato so napovedali pripravo podlage za izdajo namenskih obveznic in izvedbo socialnih projektov. Okrepili bi vlogo SID banke in pripravili regulativni okvir za javno financiranje produktivnih naložb. Za financiranje gradnje javnih najemnih stanovanj bi postavili sistem javnega financiranja, izdaje namenskih obveznic, garancijske sheme in sheme za mlade, podpirajo stanovanjske skupnosti in zadruge. Preko razpisov in javnih investicij bi spodbujali naložbe v tehnologije prihodnosti in njihovo aplikativno uporabo, zagon večjih projektov pametne specializacije, priložnosti pa vidijo zlasti v investicijah v umetno inteligenco, kvantne tehnologije, kibernetsko varnost, tehnologije veriženja podatkovnih blokov in robotiko. So za podporo digitalizaciji gospodarstva in za digitalizacijo ključnih javnih storitev.

Levica

Napovedujejo krepitev javnih naložb v železnice, energetsko sanacijo stavb, obnovljive vire energije, socialno infrastrukturo, kot so bolnišnice, šole, domovi za starejše in javna najemna stanovanja, v tehnološki razvoj, razvoj in raziskovanje ter v vzpostavljanje proizvodnih verig. Glede reševanja stanovanjske problematike stavijo na ustrezno povečanje proračunskih sredstev za stanovanjski sklad in prenos za gradnjo primernih nepremičnin z Družbe za upravljanje terjatev bank na ta sklad, s čimer bi skupaj z drugimi ukrepi zagotovili vsaj 30.000 javnih najemnih stanovanjskih enot do leta 2030. Na področju tehnoloških inovacij so za njih prednostne nadgradnja javne informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter vlaganja v robotizacijo in umetno inteligenco.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Nujno je okrepiti naložbe v razvoj petzvezdničnega turizma z visoko dodano vrednostjo, razvoj logistike, nove tehnologije, robotizacijo in umetno inteligenco ter investirati v razvoj znanosti, poudarjajo. Glede gradnje stanovanj menijo, da bi morala država graditi predvsem neprofitna prodajna stanovanja. Prednostna področja pa so digitalizacija javne uprave, vključno z zdravstvom, policijo in sodstvom, da se na ta način pride do vitkejših in predvsem učinkovitejših javnih servisov. Po njihovem je treba spodbujati tudi digitalizacijo in uporabo umetne inteligence v gospodarstvu, država mora podjetjem pri tem nuditi podporo.

LMŠ

Zagovarjajo povečanje vlaganj v znanstvenoraziskovalno dejavnost, saj je treba do leta 2026 vsako leto zagotoviti dodatnih vsaj 100 milijonov evrov, v vrhunsko infrastrukturo in opremo ter v modularnost, prožnost, prilagodljivost in povezljivost znanosti in visokega šolstva. So tudi za spodbujanje zasebnih vlaganj. Pri naslavljanju problematike stanovanj in najemnin bi spodbujali k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom in brez obdavčitve fizičnih oseb za gradnjo stanovanj za mlade, energetskih objektov in infrastrukture, okrepili bi stanovanjski sklad in fond javnih najemnih stanovanj ob hkratnem reguliranju kratkoročnih najemov in vzpostavitvi poroštvene sheme, ustanovili stanovanjske zadruge, podpirali javno-zasebna partnerstva in omogočili pridobitev prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine. Na področju digitalizacije je treba po njihovem pripraviti celovito strategijo in akcijski načrt za uporabo umetne inteligence, uvajanje novih digitalnih tehnologij in krepitev digitalnih znanj.

Naša dežela

Zavzemajo se za krepitev naložb v kmetijstvo, energetiko in gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo, in sicer v male energetske objekte, v podporo, ki je usmerjena v deficitarna področja v kmetijstvu, ter v trajnostno naravnane namestitvene zmogljivosti. So za celostno reševanje stanovanjske politike in predlagajo zagotovitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj, razbremenitev najemniških stanovanj z univerzitetnimi kampusi, spodbujanje razvojne stanovanjske politike v lokalnih skupnostih, za uvedbo sorazmerne olajšave za mlade ali poroštvo države pri kreditih za prvo reševanje stanovanjske težave. Pomembno vlogo digitalizacije pripisujejo področju kmetijstva, saj je ta potrebna za sodobno in konkurenčno kmetijstvo, ter gozdarstva za poenostavitev temeljnih postopkov, pa tudi področju priprave zakonodaje za transparentnost in preglednost normativne dejavnosti.

Naša prihodnost in Dobra država

Prizadevajo si za pregledno Slovenijo na t. i. klik, predvsem na področjih nadzora javne porabe, delovanja javnih ustanov in funkcionarjev, enostavnega sprejemanja zakonodaje, varne prijave žvižgačev in spremljanja odziva na nepravilnosti, lokalno pridelane hrane, uveljavljanja predkupne pravice za gozdna in kmetijska zemljišča ter dostopa do posvetovalnih referendumov. Za gradnjo 1500 novih stanovanj za mlade, socialno ogrožene in starejše bi namenili 300 milijonov evrov na leto, vzpostavili bi stanovanjske zadruge, poroštvene sheme za kredite za mlade za prvi nakup in medgeneracijske bivalne skupnosti. Tehnološke inovacije, ki morajo biti v službi humanosti, bi usmerili v zdravstvo, javno upravo, samooskrbo, nadzor javnih ustanov in projektov, e-demokracijo, statistiko in analitiko ter promet.

NSi

Napovedali so povečanje naložb v digitalizacijo poslovanja javne uprave ter naložb državnega sektorja v raziskave in razvoj. Krepili bi elektrodistribucijska omrežja, naložbe v digitalizacijo šolstva, zdravstva, pravosodja in javnega prometa, nadaljevali bi naložbe v obnovljive vire energije ter v modernizacijo vojske in policije. H gradnji najemnih kadrovskih stanovanj bi podjetja spodbudili s paketom davčnih olajšav, za lastniško rešitev prvega stanovanjskega problema pa bi uvedli jamstveno shemo za mlade družine za najem kredita z daljšo ročnostjo. So za digitalizacijo poslovanja javne uprave, elektrodistribucijskih omrežij s povečanjem kibernetske odpornosti, zdravstva, pravosodja z uvedbo enotne vstopne točke, šolstva, postopkov izdaje gradbenih in okoljskih dovoljenj ter javnega potniškega prometa.

Piratska stranka Slovenije

Okrepili bi naložbe v energetiko, predvsem zaradi gradnje Nek 2 in prilagajanja omrežja za obnovljive vire energije, v zdravstvo, digitalizacijo javne in državne uprave, gradnjo javnih najemnih stanovanj in v zagotovitev podpornega okolja za modernizacijo gospodarstva. Zavzemali se bodo za gradnjo dodatnih 10.000 javnih stanovanj na leto, ki jih bodo državne službe oddajale ali prodajale po neprofitni ceni oziroma najemninah. Na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij so zanje prednostna področja javna in državna uprava, zdravstvo, šolstvo in gospodarstvo.

Povežimo Slovenijo

Sistematično je treba spodbujati panoge z nižjo porabo energije na enoto proizvoda in modernizirati gospodarstvo v tej smeri. Ključne so naložbe v povečanje števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in nadaljevanje naložb v osnovno infrastrukturo, zdravstvo in kmetijstvo z namenom doseganja višje samooskrbe. Glede stanovanjske problematike je njihov odgovor regionalizacija in ustvarjanje ustreznih pogojev povsod po državi. Okrepili bi stanovanjski sklad z jamstvenimi shemami, bolje izkoristili potenciale javno-zasebnih partnerstev in spodbujali dobre prakse na lokalni ravni. Med panogami, kjer je zelo pomembno uporabiti tehnološke inovacije, so izpostavili predelavo lesa, kot zelo pomembno pa označili nadaljnje digitalno izobraževanje in opismenjevanje ljudi.

SAB

Spodbude in investicije države bi usmerili v digitalno in zeleno preobrazbo podjetij, vzpostavili bi letalskega prevoznika Air Slovenia ter investirali v vzpostavitev sistema hranilnikov vode. Prizadevali si bodo za razvojno naravnano in družbeno odgovorno gospodarstvo. Na področju stanovanj je cilj, da na letni ravni zagotovijo najmanj 500 stanovanj za mlade. Vzpostavili bi poroštveno stanovanjsko shemo, država bi zagotovila več neprofitnih stanovanj. Za hitrejši prehod iz izobraževanja v prvo zaposlitev bi sprejeli zakon, ki bi mladim v javni upravi ter državnih podjetjih in zavodih zagotovil ustrezen odstotek novih delovnih mest. Digitalizacijo je treba po njihovem zagotoviti za vse, pri tem so izpostavili mlade, sodstvo in javno upravo, kjer bi bile storitve digitalizirane, starejšim pa dostopne tudi na klasičen način.

SD

Slovenija potrebuje okrepljene naložbe v javne storitve, javno infrastrukturo, dvig dodane vrednosti gospodarstva ter zeleni in digitalni prehod. Zato so napovedali spremembo načrta za okrevanje in odpornost ter gospodarna vlaganja s pametno uporabo virov v zdravstvene in socialne storitve, dvig produktivnosti, gradnjo javnih najemnih stanovanj, mobilnost, obnovljive vire energije in energetska omrežja. Glede stanovanj, ki mora biti po njihovem pravica, ne problem, imajo pripravljen zakon za gradnjo ali obnovo 10.000 javnih najemnih stanovanj s pomočjo države, naklonjeni so stanovanjskim zadrugam. Glede digitalizacije menijo, da mora država poskrbeti za digitalizacijo javnih storitev, še posebej na področju zdravstva, šolstva, socialne varnosti, javne uprave, podpirati mora tudi gospodarstvo. Poskrbeti je treba za pridobivanje digitalnih kompetenc vseh, pričakujejo ponovno ustanovitev specializirane tehnološke inovacijske agencije, povečanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj ter boljšo organizacijo raziskovalnega ekosistema.

SDS

Okrepili bi naložbe v sektorje, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, in sektorje, kot so informacijska infrastruktura, železnice in energetika, strateške začetne naložbe domačih in tujih vlagateljev, industrija 4.0 in nizkoogljično krožno gospodarstvo, nove trajnostne tehnologije in digitalizacija. Glede stanovanj so izpostavili dosedanje ukrepe, zlasti spremembe stanovanjskega zakona, in ocenili, da bo na podlagi začetih in načrtovanih investicij v naslednjih petih letih zgrajeno več kot 5500 javnih najemnih stanovanj. Za prednostne na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij so našteli avtomobilsko industrijo in mobilnost, proizvodnjo strojev in izdelkov iz kovin, sektor hrane in pijače ter informacijske in komunikacijske tehnologije, proizvodnjo električne opreme, farmacevtsko industrijo in proizvodnjo medicinske opreme, na znanju temelječe storitve oz. omogočitvene tehnologije, kot so nanotehnologija, mikro in nanoelektronika, fotonika, senzorika, ter digitalizacijo javnih storitev in splošno digitalno preobrazbo podjetij.

SNS

V stranki bi okrepili sektorje, ki prinašajo razvoj in dobiček. Glede stanovanjske problematike menijo, da država že sodeluje pri gradnji novih stanovanj, napaka pa je, da se ta delijo prišlekom iz tretjih držav, in ne Slovencem. Glede digitalizacije menijo, da je to splošen proces na ravni države, zato niso za delitev na preferenčne sektorje.

Vesna - zelena stranka

Okrepili bi naložbe v obnovljive vire energije, digitalizacijo poslovanja, promet in mobilnost ter pridelavo hrane. Zavzemajo se za sodelovanje države pri gradnji novih stanovanj, in sicer z vzpostavitvijo stanovanjske garancijske sheme, ki bo mladim omogočala pridobitev finančnih sredstev, nadaljevanjem vlaganj v gradnjo stanovanj za dolgoročni najem s strani državnega stanovanjskega sklada in vzpodbudo nastanka stanovanjskih zadrug v lokalnih okoljih. Prednostni sektorji na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij so po njihovem mnenju zdravstvo, promet, poraba električne energije in javna uprava.

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Naloga države niso naložbe v samo digitalizacijo, ampak priprava spodbudne zakonodaje in gradnja regionalne infrastrukture za prenos informacij. Država po njihovem ne sme sodelovati pri gradnji novih stanovanj, saj je betonizacija Slovenije presegla vsako mero, v državi pa imamo ob istem številu prebivalcev za tretjino večji stanovanjski fond kot leta 1991 in desetine tisočev praznih stanovanj. Na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij mora biti po njihovem vse podvrženo modernizaciji, permanentno in v skladu z najnovejšimi trendi.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja niso odgovorile stranke oziroma liste DeSUS, Gibanje zdrava družba in Za ljudstvo Slovenije.