Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Stranke večinoma za Nek 2 ob referendumu, poudarjajo OVE

Energetika bo v luči zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo ob nujnosti zmanjševanja uporabe fosilnih goriv eno najpomembnejših področij. Stranke večinoma podpirajo Nek 2, a ob predhodnem referendumu. So za povečanje rabe obnovljivih virov energije, so pa razdeljene glede oblikovanja tretjega energetskega stebra za to področje.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim je zastavila več vprašanj, ki se nanašajo na energetsko prihodnost.

Večina strank, ki se potegujejo za vstop v DZ in so odgovorile na vprašanja s področja energetike, podpira gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2), a večji del ob predhodni izvedbi referenduma.

Podaljšanja obratovanja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) v veliki večini ne podpirajo, pri tem jih več poudarja nujnost socialno pravičnega prestrukturiranja šaleške regije.

Ob trenutno še nezmožnosti shranjevanja električne energije, kar bi povečalo zanesljivost oskrbe iz obnovljivih virov energije (OVE), jih več podpira nadaljevanje gradnje hidroelektrarn (HE), nekatere pa so zaradi vpliva HE na naravo proti.

Podpora večji uporabi OVE je zelo široka, pri čemer nekatere stranke menijo, da bi bilo oblikovanje tretjega elektroenergetskega stebra, ki bi temeljil na OVE, dobro, nekatere pa menijo, da to ni potrebno oz. da bi bilo smiselno obstoječa stebra celo združiti.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali podpirate izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško?
2. Ali ste (v luči trenutnih negotovih razmer) za podaljšanje življenje dobe Teša 6?
3. Ali podpirate nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi?
4. Ali ste naklonjeni oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki temelji na OVE - če da, katerih OVE?
5. Ali je Slovenija preveč odvisna od tujine pri oskrbi z energenti? Naštejte tri ukrepe za izboljšanje položaja.

Domovinska liga

Podpirajo gradnjo Neka 2, a brez hrvaške soudeležbe. V luči trenutnih negotovih razmer podpirajo podaljšanje življenje dobe Teša 6, katerega obratovanje bi namesto do leta 2033 podaljšali do leta 2043. Podpirajo nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi, niso pa naklonjeni oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki bi temeljil na OVE. Za zmanjšanje odvisnosti Slovenije predlagajo gradnjo majhnih hidroelektrarn in hidroelektrarn na reki Muri ter pospešitev izgradnje pametnih omrežij.

Državljansko gibanje Resni.ca

Gradnje Neka 2 ne podpirajo, ker da je "era nukleark" mimo, gre za ekstremno drag in potraten projekt, odpadki, ki nastanejo v nuklearkah, se praktično nikoli ne razgradijo, hkrati pa Nek stoji na tektonski prelomnici in je tako močno potresno ogrožena, poudarjajo. Niso za podaljšanje življenjske dobe Teša 6. Glede HE na srednji Savi so za upoštevanje mnenja stroke, pravijo, da je "slišati namreč, da je zastavljeni projekt zelo škodljiv". Zavzemajo se za vzpostavitev lokalne samooskrbe z električno energijo, ki bi jo pridobivali s sončnimi elektrarnami. Za zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov predlagajo lokalno samooskrbo na ravni kraja, mesta z električno energijo iz OVE, prilagojeno naravnim danostim kraja, ter subvencije za povečanje števila sončnih elektrarn in informiranje javnosti o prednostih sistema lastne proizvodnje električne energije.

Gibanje Svoboda

Menijo, da je treba oblikovati dolgoročni program proizvodnje jedrske energije, proučiti vse možne tehnologije in dobavitelje, pripraviti temeljito investicijsko dokumentacijo, ki bo tudi neodvisno revidirana. "Šele ko bomo imeli celovito sliko, je prav, da se o tem ljudje informirano odločijo na referendumu," poudarjajo in dodajajo, da bo potreben širok družbeni konsenz. V stranki se sicer zavzemajo za pospešitev investicij v obnovljive vire energije s ciljem zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti ter spodbujanje razvoja novih tehnoloških rešitev. Podaljšanje obratovanja Teša po letu 2033 ne bi rešilo izzivov varne oskrbe s fosilnimi gorivi, pravijo in poudarjajo nujnost pravičnega prestrukturiranja iz premogovne v zeleno regijo. Z energetsko izrabo Save, če je možna umestitev v prostor na družbeno in okoljsko sprejemljiv način, se izplača nadaljevati, menijo. Oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki bi temeljil na OVE, niso naklonjeni, ker da je slovenski energetski prostor glede na velikost trga že tako preveč razdrobljen. Vlaganje v OVE mora postati prva prioriteta obstoječih dveh energetskih stebrov, menijo. Domača proizvodnja pogonskih biogoriv, sintetičnih goriv in vodika bi Sloveniji po njihovem mnenju pomagala doseči bistveno znižanje uvozne odvisnosti in ranljivosti.

Levica

Projekt Nek 2 je treba začasno zaustaviti ter opraviti široko javno razpravo o možnih alternativah in nerešenih problemih, kot je shranjevanje jedrskih odpadkov, končno odločitev pa morajo sprejeti državljanke in državljani na referendumu, pravijo. Podaljšanja obratovanja Teša 6 ne podpirajo; rabo premoga je treba v celoti opustiti do leta 2030 in še pred tem začeti izvajati načrte za gospodarsko prestrukturiranje šaleške regije, pri čemer je treba zagotoviti, da bo prehod socialno pravičen. Gradnje HE na srednji Savi zaradi velikega negativnega vpliva na biotsko raznovrstnost in ekosisteme ne podpirajo. O tretjem energetskem stebru menijo, da je dovolj, če se prva dva energetska stebra preoblikujeta tako, da bosta temeljila na OVE. Za zmanjševanje energetske odvisnosti je po njihovem mnenju treba povečati domače proizvodne kapacitete za izkoriščanje sončne, vetrne in geotermalne energije ter hranilnikov energije, zmanjšati obseg osebnega avtomobilskega prometa in povečati obseg javnega potniškega prometa, javni potniški promet pa v čim večji meri elektrificirati ter povečati energetsko učinkovitost v gospodinjstvih in gospodarstvu.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Gradnjo Neka 2 podpirajo, a ne brez jasne podpore ljudstva, zato so za razpis obvezujočega referenduma. Podaljšanja obratovanja Teša 6 ne podpirajo, "treba je najti način, kako se tega onesnaževalca čim prej rešiti", pravijo. So za nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi. Prav tako se zavzemajo za tretji energetski steber, ki bi temeljil na OVE, a bi iz njega izvzeli vetrnice.

LMŠ

Gradnjo Neka 2 podpirajo "ob transparentni finančno-tehnološki konstrukciji projekta, predhodni široki javni in strokovni razpravi ter ob izvedbi posvetovalnega referenduma". Ne sme pa Nek 2 postati novi Teš 6, pravijo in dodajajo, da jih "nekatere poteze aktualne vlade ne navdajajo z optimizmom, da se ne bo zgodilo prav to". Niso za podaljšanje življenjske dobre Teša 6 in podpirajo nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi. OVE imajo v njihovem programu osrednjo vlogo, pravijo, saj da na tem področju niso izkoriščeni vsi potenciali. Ob prenovi elektrodistribucijskega omrežja lahko najhitreje izkoristimo potenciale sončne energije, zlasti v gospodinjstvih, treba je izkoristiti tudi vse hidro in vetrne potenciale, pomemben delež mora predstavljati tudi geotermalna energija. Za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri energiji je po njihovem mnenju potreben optimalen izkoristek vseh potencialov vetra in sonca, HE na srednji Savi in izgradnja Neka 2.

Naša prihodnost in Dobra država

Gradnjo Neka 2 podpirajo. "Stremimo k cilju 90-odstotne samooskrbnosti z energijo, ki ga pa za zdaj brez jedrske energije ne moremo doseči. Podpiramo gradnjo modularne jedrske elektrarne," pravijo. Podpirajo razmislek o dodatni uporabi Teša 6 v funkciji nacionalne sežigalnice odpadkov. Za Slovenijo so HE za zagotavljanje zelene energije velikega pomena, vendar je zaradi negativnih učinkov trenutnega načina gradnje HE (pitna voda, biodiverziteta), treba najti nov način gradnje, ki je okolju prijazen, so prepričani. Podpirajo morebitno oblikovanje tretjega energetskega stebra, ki bi temeljil na sončni in termalni energiji ter na malih HE.

NSi

Podpirajo izgradnjo Nek 2. Niso za podaljšanje obratovanja Teša 6, pri čemer poudarjajo, da bo zapiranje terjalo svoj čas ter odgovorno ravnanje do vseh zaposlenih in celotne regije, da se uspešno prestrukturira. Nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi podpirajo. Tudi oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki bi temeljil na OVE, so naklonjeni. Kot pravijo, prepoznavajo pomen geotermije ter vetrne in sončne energije, kot gorivo prihodnosti pa vidijo vodik. Njihov cilj je, da Slovenija postane neto izvoznica električne energije. Napovedujejo uvedbo finančnih shem, da bi prihranki ali prihodki pri investicijah v OVE pokrili te investicije, ter debirokratizacijo postopkov, da bi omogočili gradnjo malih HE na slovenskih rekah in vodotokih.

Piratska stranka Slovenije

Gradnjo Nek 2 podpirajo ob pogoju, da bo izvajalec izbran na podlagi ustreznih referenc. So pa proti podaljšanju življenjske dobe Teša 6. Prav tako "ostro nasprotujejo" nadaljnjim postopkom za gradnjo HE na srednji Savi. Podpirajo pa tretji energetski steber, ki bi moral temeljiti na sončni energiji, vendar le ob pogoju, da se odločimo za gradnjo Nek 2 in gradnjo dodatnih črpalnih HE. Prepričani so, da je Slovenija preveč odvisna od tujine pri oskrbi z energenti. Trije ukrepi, ki jih predlagajo za izboljšanje položaja, pa so več jedrske energije, širitev javnega prometa in elektrifikacija ogrevanja.

Povežimo Slovenijo

Nek 2 podpirajo kot prehodno rešitev, ker želijo povečati samooskrbnost Slovenije z električno energijo ter ohraniti nižje cene in s tem večjo konkurenčnost gospodarstva. Za dolgoročno vzdržnost pa bi bili potrebni projekti za izkoriščanje energetskih potencialov Slovenije: geotermalne energije, lesne biomase, vetra, sonca in mikro HE. Podaljšanje obratovanja Teša 6 ne podpirajo, ker ta elektrarna zaradi odvisnosti od uvoza premoga strateško ne zmanjšuje tveganj. Podpirajo gradnjo HE na srednji Savi. Oblikovanju tretjega energetskega stebra so naklonjeni - razpršitev virov je namreč ključna, saj v negotovih razmerah zagotavlja večjo stabilnost, pravijo in dodajajo, da bi moral biti ta steber kombinacija sončnih in vetrnih elektrarn, mikro HE ter koriščenja geotermalnih virov. Poudarjajo, da je treba biti zelo pozoren, da zeleni prehod ne bo povzročil energetske revščine. Glede zmanjšanja uvozne odvisnosti kot ključno izpostavljajo Nek 2 in zaključek HE na srednji Savi.

SAB

Za gradnjo Neka 2 predlagajo posvetovalni referendum in ob soglasju državljanov bi podprli gradnjo jedrske elektrarne v obliki modularne gradnje blokov. Odločitev o morebitnem podaljšanju obratovanja Teša 6 bi bilo treba sprejeti na podlagi dialoga z lokalno skupnostjo. Gradnjo HE na srednji Savi podpirajo. "Absolutno" so naklonjeni oblikovanju tretjega energetskega stebra, to je ena od njihovih programskih prioritet, pri tem pa bi moralo prednjačiti pridobivanje energije iz sonca in vetra. Za zmanjšanje uvozne odvisnosti predlagajo vzpostavitev tretjega energetskega stebra in diverzifikacijo virov. Neizogibna bodo tudi vlaganja v elektrodistribucijska omrežja, spodbujati bi bilo treba tudi vzpostavljanje hranilnikov energije, pravijo.

SD

Ker ni rešen izziv sistemskega hranjenja električne energije, so trenutno stabilen vir energije jedrske in premogovne elektrarne, pravijo. Jedrsko energijo vidijo kot sestavni del energetskih virov energije, nujna pa je široka javna razprava in odločitev na referendumu. Teš predstavlja tudi varnostno dimenzijo delovanja Slovenije, tako da je treba imeti, ko se bo zaprl Teš, delujoč nadomestni stabilni vir električne energije. Če bodo HE na srednji Savi sprejete v strateškem dokumentu, jih bodo podprli. O tretjem stebru pravijo, da OVE že danes sestavljajo energetsko mešanico in da njihovo izločevanje iz obeh stebrov ni smiselno. Bolj smiselno je razmišljati o reorganizaciji obstoječih stebrov ali morda celo združevanju v enega za krepitev investicijskega potenciala. Podpirajo uporabo vseh OVE: sončne energije tako za fotovoltaiko kot direktno za ogrevanje prek solarnih kolektorjev in sezonskih zalogovnikov toplote, zelenega vodika, vetrne energije, odpadne lesne biomase, sintetičnega metana, geotermalne energije in HE. Za zmanjšanje uvozne odvisnosti bo treba pospešeno vlagati v izgradnjo virov električne energije in toplote skupaj z vlaganji v elektroenergetska omrežja, daljinske sisteme za ogrevanje, elektrificirati osebni promet in železniško infrastrukturo ter vlagati v razvoj na področju pridobivanja zelenih plinov, zelenega vodika in sintetičnega metana.

SDS

Gradnjo Neka 2 podpirajo, pripravo in začetek postopkov zanj označujejo kot najpomembnejšo uresničitev zavez te vlade na področju energetike. Zavzemajo se za opuščanje premoga in za prenehanje obratovanja Teša do leta 2032. Gradnjo HE na srednji Savi podpirajo; v trenutni vladi se nadaljujejo postopki umeščanja in graditev na področju energetske infrastrukture, med drugim v prenosno omrežje, HE na srednji in spodnji Savi ter naložbe v pridobivanje elektrike iz OVE. Oblikovanju tretjega energetskega stebra so naklonjeni. Za zagotovitev konkurenčne oskrbe bi dali prednost tistim OVE, ki zaradi podpornih shem ne pomenijo dodatnih finančnih obremenitev za prebivalstvo in gospodarstvo. Menijo, da je ena od ključnih rešitev tudi čimprejšnja gradnja terminala za utekočinjeni zemeljski plin. Zavzemajo se za energetsko varčno in okolju prijazno energetsko politiko, s katero bi prek različnih energetskih virov zagotavljali zanesljivo oskrbo z elektriko in ostalimi energenti. Poudarek bi bil na pospešitvi vlaganj v konkurenčne, trajnostne, zanesljive in varne dodatne proizvodne vire (HE na srednji Savi, Nek 2, črpalne HE) ter okrepljene prenosne zmogljivosti. Novi predlagani zavezujoči cilj na ravni EU pomeni še hitrejšo rast razpršenih virov v energetski bilanci posamezne države članice in istočasno večja vlaganja in izrabo shranjevalnikov električne energije.

SNS

"Absolutno" so za Nek 2, vendar "nikakor ne" v sodelovanju s Hrvaško. Ne podpirajo podaljšanja življenje dobe Teša 6, so za nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi. O morebitnem tretjem stebru za OVE pravijo, da so za sončno in hidro energijo, so pa proti vetrnicam, "ki so se pokazale kot slaba investicija ter energetsko neustrezna gradnja v Sloveniji, še posebej na območjih gozdov in obronku narodnih parkov, kar želijo nekateri izsiliti v okolici Slovenske Bistrice". Med ukrepi za izboljšanje položaja glede odvisnosti od tujine pri oskrbi z energenti predlagajo, "naj Gen-I neha prodajati električno energijo Neka po nizkih cenah v skupno evropsko bazo in potem kupovati iz nje isto energijo nazaj po nekajkrat višji ceni".

Vesna

Ne podpirajo gradnje Neka 2 in tudi ne podaljšanja življenjske dobe Teša 6. Naložbe v HE na srednji Savi zaradi varstva narave oz. biotske raznovrstnosti niso sprejemljive, pravijo, zato se bodo zavzemali za opustitev načrtov njihove izgradnje. Naklonjeni so oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki bi temeljil na OVE, in sicer na solarni energiji, geotermalni energiji, biomasi in vetrni energiji. Menijo, da je Slovenija preveč odvisna od tujine pri oskrbi z energenti, položaj bi izboljšali z močnimi investicijami v OVE, energetsko prenovo stavb in učinkovitimi ukrepi za zmanjšanje porabe na strani industrije ter s spremembami v prometu in mobilnosti.

Zavezništvo osvobodimo Slovenijo/Gibanje Zedinjena Slovenija

Ne podpirajo gradnje Neka 2: "Smo odločno proti izgradnji proizvodnih energetskih objektov na podlagi nevarnih, umazanih in zastarelih (iz sredine prejšnjega stoletja) tehnologij. Tako kot trenutne smernice EU predvidevajo zapiranje termoelektrarn, lahko v srednjeročnem obdobju pričakujemo tudi smernice za zapiranje nuklearnih elektrarn s fisijskimi reaktorji," menijo. O Tešu 6 pravijo, da je skoraj nov energetski objekt, ki še ne potrebuje podaljšanja življenjske dobe, težava pa da je v smernicah EU glede zapiranja termoelektrarn. Gradnje HE na srednji Savi ne podpirajo, ker da je "prevelik poseg v naravno okolje, da bi dobili le nekaj odstotkov od skupne proizvodnje električne energije". Tretjemu energetskemu stebru so naklonjeni, in sicer poudarjajo, da je proizvodnja elektrike na podlagi geotermalnih danostih "naša prihodnost". Recept za zmanjšanje uvozne odvisnosti vidijo v mešani proizvodnji električne energije na podlagi geotermalne tehnologije, vetrnic z visokimi izkoristki, obrežnih HE in prijaznih ukrepih za spodbujanje individualne fotovoltaične proizvodnje. Tudi proizvodnjo zemeljskega plina bi lahko povečali s kakšno novo vrtino v Prekmurju in na Jadranu, v slovenski ekonomski coni, menijo.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Na vprašanja s področja energetike niso odgovorili v strankah oziroma listah DeSUS, Naša dežela, Gibanje zdrava družba in Za ljudstvo Slovenije.