Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Parlamentarne volitve 2022

STA soočenje: Razmisliti o premoženju države, davki občutljiva tema

Tudi zaradi rasti cen energentov v zadnjem času bi kazalo vnovič razmisliti o tem, kako upravljati s premoženjem države, predvsem pa biti posebej previden, da ključna infrastruktura ostane v domači lasti, menijo v večini strank. Na področju davkov imajo stranke različne predloge, večinoma bi bolj obdavčile tiste, ki imajo več.

STA je pred volitvami na stranke in liste, ki se bodo 24. aprila potegovale za vstop v parlament, naslovila več sklopov vprašanj. Med drugim vprašanja, vezana na davke in državno premoženje.

DZ je v začetku marca sprejel novelo zakona o dohodnini, ki prek postopnega dviga splošne olajšave prinaša nekoliko višje plače za vse zaposlene, znižuje se tudi obdavčitev kapitala. Spremembe so v veljavi od 22. marca in v številnih strankah menijo, da je zakon potreben dodatnih sprememb. Mnoge bi stroške dela razbremenile še bolj, druge bi zadnje spremembe razveljavile in bolj obdavčile tiste, ki imajo več.

Različna stališča imajo stranke glede obdavčitve nepremičnin. Nekatere uvedbi novega davka odločno nasprotujejo, druge bi obdavčile le tiste nepremičnine, v katerih lastniki ne bivajo, tretje v njem vidijo bolj pravičen sistem od sedanjega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Glede upravljanja premoženja države se večinoma strinjajo, da se čas Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) izteka. Njeno premoženje naj se prenese na SDH, ob čemer številne stranke opozarjajo na potrebo po demografskem skladu, ki bo zagotavljal sredstva za izplačevanje pokojnin.

Kandidatne liste so za STA odgovorile na naslednja vprašanja:

1. Ali nameravate spreminjati zakon o dohodnini? Če da, na kakšen način?
2. Ali podpirate uvedbo davka na nepremičnine v tem mandatu? Ali podpirate progresivno obdavčitev praznih stanovanj?
3. Ali podpirate načrtovan prenos celotnega premoženja države na SDH oz. ali podpirate podaljšanje življenjske dobe DUTB?
4. Ali ste za privatizacijo preostalega državnega premoženja (ali vsaj dela, ki je v strategiji predviden za prodajo) tudi s kotacijo na borzi?

DeSUS

Glede dohodnine menijo, da je treba poskrbeti za mlade v obdobju, ko vlagajo v eksistenco, glede nepremičnin pa, da so te že obdavčene, a nesorazmerno. Ne podpirajo podaljšanja življenjske dobe DUTB, pač pa se zavzemajo za profesionalno upravljanje v skladu z načeli OECD. Na vprašanje o privatizaciji preostalega državnega premoženja pa odgovarjajo, da se moramo najprej vprašati, kaj so naše strateške usmeritve.

Domovinska liga

Podpirajo zviševanje splošne olajšave pri dohodnini in zniževanje mejnih dohodninskih davčnih stopenj, davku na nepremičnine pa nasprotujejo. Glede DUTB menijo, da jo je treba takoj ukiniti, premoženje pa prenesti na SDH. Podpirajo tudi privatizacijo preostalega državnega premoženja, tudi z uvrstitvijo delnic podjetij na borzo.

Državljansko gibanje Resni.ca

Želijo si nižje obdavčitve plač in nižjega DDV, enotno bi obdavčili vse plačne razrede. So proti uvedbi davka na nepremičnine, strinjajo pa se z obdavčitvijo praznih stanovanj. Ta so namreč po njihovem mnenju del problema previsokih cen nepremičnin na trgu, saj povečano povpraševanje in manjša ponudba hitro privedeta do rasti cen. Podpirajo prenos premoženja države na SDH. Država se jim zdi slab gospodar in bi bilo za določena podjetja bolje, če bi bila prosto na trgu. Vseeno se zavzemajo za to, da ključna infrastruktura ostane v državni lasti.

Gibanje Svoboda

Zadnje spremembe zakona o dohodnini se jim zdijo napačne, saj nesorazmerno "nagrajujejo" bogate, medtem ko jih bodo tisti z nižjimi dohodki občutili le simbolično. Postopnemu znižanju dohodnine sicer ne nasprotujejo. Davek na nepremičnine bomo morali uvesti, vendar bo pred tem treba urediti nepremičninske evidence. DUTB naj se ukine, njeno preostalo premoženje pa prenese na SDH. Smiseln se jim zdi ponoven razmislek o strategiji upravljanja s premoženjem države, predvsem pa ključne slovenske turistične infrastrukture ne smemo prepustiti finančnim špekulativnim skladom, menijo.

Levica

Zakon o dohodnini bi spremenili v smeri progresivne obdavčitve kapitalskih dohodkov in najemnin, tako da bi tisti z nizkimi prihodki plačevali manj, tisti z visokimi prihodki pa več. Podpirajo uvedbo davka na nepremičnine in v postopek v DZ so že vložili tudi predlog zakona za progresivno obdavčitev praznih stanovanj. Nasprotujejo podaljšanju življenjske dobe DUTB in so za prenos njenega premoženja na SDH. Kakršnikoli privatizaciji nasprotujejo.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Zakon o dohodnini bi spremenili tako, da bi najbolj ustvarjalne spodbujal k še več dela, kar bi državi kljub nižjim odstotkom prineslo več denarja. Nepremičnin in praznih stanovanj ne bi obdavčili. Podpirajo prenos premoženja države na SDH, saj se jim zdi DUTB "še eno klasično leglo političnih zaslužkarjev vladnih prijateljev, ki ga je treba čim prej ukiniti". Privatizaciji nasprotujejo, še posebej divji privatizaciji državnih podjetij, kot je npr. Luka Koper.

LMŠ

Zavzemajo se za razbremenitev vseh plač in tudi za izplačilo 14. plače, se jim pa zadnje spremembe zakona o dohodnini ne zdijo prave, zato predlagajo finančno vzdržne popravke. Kritični so tudi do zadnjih razbremenitev glede obdavčitve obresti, dividend, dobičkov, kapitala ter oddajanja nepremičnin v najem. Podpirajo nadomestitev nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč z davkom na nepremičnine, glede progresivne obdavčitve se jim zdi potreben širši dialog. Ključno državno premoženje bi prenesli na demografski sklad.

Naša dežela

Zadnje spremembe zakona o dohodnini podpirajo, v primeru novih popravkov pa predlagajo več davčnih razredov. Zavzemajo se za nižjo obdavčitev podjetij, med drugim v primeru investicijskih vlaganj ali zaposlitve visoko izobraženega tehničnega kadra. Glede obdavčitve nepremičnin odgovarjajo, da bi morale s politiko in davki na nepremičnine upravljati pokrajine, ki jih je treba ustanoviti. Državno premoženje bi morali prenesti na demografski sklad, vso ključno infrastrukturo pa naj država ohranja v svoji lasti, enako velja za kakovostna kmetijska zemljišča.

Naša prihodnost in Dobra država

Predlagajo davčno razbremenitev najnižjih dveh dohodninskih razredov. Ker mora Slovenija pospešiti ustanavljanje startupov in malih podjetij, predlagajo znižanje davčne obremenitve vrhunskih strokovnjakov z uvedbo socialne kapice. Z davkom na nepremičnine bi obdavčili naložbene investitorje, ne pa tudi zasebnih lastnikov. Podpirajo prenos državnega premoženja na SDH, ki naj se mu priključi tudi Kapitalska družba. Privatizaciji preostalega državnega premoženja nasprotujejo in zagovarjajo državno lastništvo ključne infrastrukture in podjetij.

NSi

Trdno podpirajo zadnje spremembe zakona o dohodnini, nov nepremičninski davek pa bi podprli le v primeru, da skupni obseg obdavčitve ne bi presegal dosedanje obdavčitve nepremičnin. Ob tem bi nepremičnine, ki se uporabljajo za bivanje, lahko obdavčili manj. Podpirajo prenos premoženja, pravic in obveznosti DUTB na demografski sklad. Zagovarjajo umik države iz gospodarstva, se jim pa zdi smiselno obdržati večinsko lastništvo države v strateških podjetjih na področju prometne, transportne in logistične infrastrukture ter elektroenergetskega sistema.

Piratska stranka Slovenije

Zakon o dohodnini se jim zdi potreben sprememb, podpirajo davek na nepremičnine in progresivno obdavčitev praznih stanovanj. Glede državnega premoženja odgovarjajo, da je seznam podjetij za prodajo nesmiseln, enako velja za prodajo infrastrukture. V lasti države bi obdržali premoženje, za katero bi se odločili, da je v nacionalnem interesu. Za odprodajo deležev v panogah, ki niso ključne za delovanje države ali zasledovanje njenih interesov, pa bi našli "partnerje, ki bodo lepoto naše države ponesli v svet".

Povežimo Slovenijo

Podpirajo davčne razbremenitve in niso naklonjeni dodatnim obdavčitvam, izjemoma bi na te pristali v primeru širokega soglasja o načinu, ki bi stanovanja pripeljal na trg. Zagovarjajo učinkovito, gospodarno in transparentno ravnanje z državnim premoženjem, pri čemer naj bo to združeno pod eno streho in vodeno na način, da lahko ustvarja dodano vrednost za stabilnost pokojninske blagajne. Premoženje v državni lasti naj bo strateškega pomena za državo, a če minimalnih zahtevanih donosov ne znamo ustvariti sami, lahko iščemo tudi alternativne rešitve.

SAB

Zadnje spremembe zakona o dohodnini se jim zdijo neodgovorne, saj se zaradi izpada na prihodkovni strani proračuna bojijo krčenja pravic, uvajanja šolnin, krajšanja porodniških nadomestil. Splošno olajšavo bi dvigovali počasneje. Davka na nepremičnine ne nameravajo uvesti, prioriteta bo poroštvena stanovanjska shema za mlade. Ne podpirajo podaljšanja delovanja DUTB, njeno preostalo premoženje naj se prenese na SDH. Zavzemajo se za ustanovitev demografskega sklada, v katerega bi se stekali tudi prihodki od upravljanja z državnim premoženjem.

SD

Zakon o dohodnini bi razveljavili v delu, ki daje velike davčne odpustke bogatim lastnikom kapitala in nepremičnin. So za preoblikovanje dohodninskih razredov z zvezno progresivno lestvico in razbremenitev srednjega sloja. Namesto nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč bi celotno premoženje obdavčili enotno, posebno obravnavo predlagajo za prazna stanovanja. Niso za podaljšanje delovanja DUTB, njegove naložbe bi prenesli na SDH. Za preostalo državno premoženje predlagajo boljše korporativno upravljanje, tudi s ciljem oblikovanja demografskih rezerv, kotacija na borzi se jim zdi vredna razmisleka.

SDS

Zadnje spremembe zakona o dohodnini so bile le prvi korak pri znižanju obdavčitve dela, razmišljajo o novih razbremenitvah plač zaposlenih, denimo z družinsko dohodnino. Podpirajo uvedbo davka na nepremičnine, saj so te zdaj obdavčene nepregledno, nasprotujejo pa progresivni obdavčitvi nepremičnin. Podpirajo prenos premoženja države na SDH po izteku življenjske dobe DUTB, preostalo državno premoženje pa bi privatizirali pregledno, s ciljem maksimiranja kupnine in nadaljnjim razvojem privatiziranega podjetja.

SNS

Zadnje spremembe zakona o dohodnini so jim zdijo ustrezne. Podprli bi tako uvedbo davka na nepremičnine kot tudi progresivno obdavčitev praznih stanovanj, vendar do neke mere in z razmislekom. DUTB se je po njihovem mnenju slabo izkazala, zato se jim zdi smiseln prenos premoženja na SDH. Glede privatizacije preostalega državnega premoženja pa odgovarjajo, da se državnega premoženja ne sme prodajati kar tako, določene segmente je treba nujno obdržati.

Vesna - zelena stranka

Zakon o dohodnini bi spremenili v smeri priznavanja izdatkov za šolanje in varstvo otrok, pomoč na domu, energetsko obnovo stavb in nakazila nevladnim organizacijam. So za uvedbo davka na nepremičnine z delno oprostitvijo obdavčitve nepremičnine, v kateri živi zavezanec, ne bi pa obdavčili dolgoročnega oddajanja nepremičnin. Premoženje DUTB naj se prenese na SDH. Na vprašanje o privatizaciji preostalega državnega premoženja pa odgovarjajo, da so za ponovno preučitev strategije upravljanja podjetij v državni lasti ter njihovo transparentno in mednarodno primerljivo odprodajo.

Zavezništvo osvobodimo Slovenija/Gibanje Zedinjena Slovenija

Zakon o dohodnini bi spremenili v smeri poenostavitve in lažjega razumevanja za zavezance ter postopnega zmanjševanja dohodninskih stopenj. Podpirajo uvedbo davka na nepremičnine, prazna stanovanja bi obdavčili v roku enega leta od izgradnje, obnove oz. spremembe lastništva. Niso za privatizacijo preostalega državnega premoženja, pač pa se zavzemajo za javno premoženje. Slovenci bi morali dobiti lastniški delež vsega, kar smo dolga leta ustvarjali, ter sami odločati, kaj s tem premoženjem v prihodnosti, so prepričani.

* Odgovori so navedeni po abecednem vrstnem redu strank oziroma list. Nestrankarska ljudska lista Gibanja zdrava družba in Za ljudstvo Slovenije na vprašanja nista odgovorili.