Lokalne volitve

Pristojnosti

Pristojnosti občin določa prek 160 zakonov, na podlagi katerih lahko organi občine - občinski svet, župan ter nadzorni odbor občine - in občinska uprava izdajo prek 1200 splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja.*

Na splošni ravni so naloge občin opredeljene v zakonu o lokalni samoupravi, konkretneje pa je večina občinskih pristojnosti določenih v zakonih, ki urejajo posamezna področja, kot so na primer prostorsko planiranje, graditev objektov, lokalne javne službe varstva okolja, osnovno šolstvo, varstvo otrok, idr.

Občine namreč med drugim upravljajo občinsko premoženje in načrtujejo prostorski razvoj občine. Urejajo in vzdržujejo vodovodne in energetske komunalne objekte ter skrbijo za lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. So tudi tiste, ki skrbijo za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov. Organizirajo tudi pomoč ter reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. V okviru svojih pristojnosti urejajo, upravljajo in skrbijo za lokalne javne službe, za vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove...

Vsaka občina ima tri medsebojno soodvisne, toda samostojne organe občine.

V ožje vodstvo občine sodijo župan, podžupani in občinski svet, pri čemer razmerja med njimi ureja zakon o lokalni samoupravi. Župan predstavlja in zastopa občino, skrbi za tekoče delovanje občinske uprave ter izvrševanje sklepov občinskega sveta, podžupani mu pri tem pomagajo, občinski svetniki pa potrjujejo gradiva, ki jih pripravi občinska uprava.

Najvišji organ odločanja v občini je občinski svet. Šteje lahko od sedem do 45 članov, ki so nepoklicni funkcionarji, za njihovo delo pa jim pripada sejnina.

Župan predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan nima pravice glasovanja, ima pa pomembno funkcijo kot predlagatelj občinskemu svetu. Med drugim mu v sprejem predlaga proračun občine, pa tudi različne druge odloke in akte. Skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, vodi in nadzira občinsko upravo. V primeru izrednih razmer (na primer poplave, žled) pa lahko sprejme začasne nujne ukrepe.

Župan in podžupan (slednji v soglasju z županom) se lahko odločita, da bosta funkcijo opravljala poklicno, kar pomeni, da sta na občini tudi zaposlena. Po podatkih ministrstva za javno upravo iz jeseni 2019 je 156 županov funkcijo opravljalo poklicno, 56 pa nepoklicno.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Občine se v želji po racionalizaciji opravljanja nekaterih nalog že leta odločajo tudi za povezovanje v tako imenovane skupne občinske uprave. V katero od skupnih občinskih uprave je povezana skoraj vsaka občina. Trenutno je v Sloveniji organiziranih 41 takih uprav, v katere je vključenih 206 občin. Le šest občin je takih, ki niso vključene v nobeno skupno občinsko upravo. Občine so sicer lahko povezane v več skupnih občinskih uprav, kar trenutno velja za 24 občin, ki so povezane v dve, medtem ko občin, ki bi bile povezane v tri ali več skupnih uprav, ni.

Vir: *Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor; ostali podatki so povzeti po spletni strani MJU in zakonodaji