Lokalne volitve

Pristojnosti

Pristojnosti občin določa prek 160 zakonov, na podlagi katerih lahko organi občine - občinski svet, župan ter nadzorni odbor občine - in občinska uprava izdajo prek 1200 splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja.*

Na splošni ravni so naloge občin opredeljene v zakonu o lokalni samoupravi, konkretneje pa je večina občinskih pristojnosti določenih v zakonih, ki urejajo posamezna področja, kot so na primer prostorsko planiranje, graditev objektov, lokalne javne službe varstva okolja, osnovno šolstvo, varstvo otrok, idr.

Občine namreč med drugim upravljajo občinsko premoženje in načrtujejo prostorski razvoj občine. Urejajo in vzdržujejo vodovodne in energetske komunalne objekte ter skrbijo za lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. So tudi tiste, ki skrbijo za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov in ki organizirajo pomoč ter reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. V okviru svojih pristojnosti urejajo, upravljajo in skrbijo za lokalne javne službe, za vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove,...

Občine so ustanoviteljice na primer 1083 javnih zavodov, v katerih je zaposlenih preko 60.000 javnih uslužbencev.*

Vsaka občina ima tri medsebojno soodvisne, toda samostojne organe občine.

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Šteje lahko od 7 do 45 članov, ki so nepoklicni funkcionarji, za njihovo delo pa jim pripada sejnina.

Župan predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan nima pravice glasovanja, ima pa pomembno funkcijo kot predlagatelj občinskemu svetu, med drugim mu v sprejem predlaga proračun občine, pa tudi različne druge odloke in akte. Skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, vodi in nadzira občinsko upravo. V primeru izrednih razmer (na primer poplave, žled) pa lahko sprejme začasne nujne ukrepe.

Župani lahko svojo funkcijo opravljajo poklicno ali pa nepoklicno. V 212 slovenskih občinah je v iztekajočem se mandatu 150 županov svojo funkcijo opravljalo poklicno, ostalih 62 pa je občine vodilo nepoklicno in je za to prejemalo nadomestilo.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Občine se v želji po racionalizaciji opravljanja nekaterih nalog že leta odločajo tudi za povezovanje v tako imenovane skupne občinske uprave. V letu 2017 je bilo v Sloveniji organiziranih 52 skupnih občinskih uprav, v katere sta bili vključeni 202 občini. Le deset občin je bilo takih, ki niso bile vključene v nobeno skupno občinsko upravo.

Vir: *Boštjan Brezovnik z mariborske pravne fakultete, ki je tudi direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor; ostali podatki so povzeti po spletni strani MJU